Wymagania

Wymagania edukacyjne: 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych.

Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:

 1. a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,
 2. b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,
 3. c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą;

2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:

 1. a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,
 2. b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,
 3. c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),
 4. d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
 5. e) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,
 6. f) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;

3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:

 1. a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,
 2. b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence, c) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci.

Uczeń kończący klasę I:

 1) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:

 1. a) ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach,
 2. b) układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie, c) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania,
 3. d) w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania,
 4. e) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,
 5. f) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek);

2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:

 1. a) sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),
 2. b) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania,
 3. c) radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania,
 4. d) zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

 3) w zakresie pomiaru:

 1. a) długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów,
 2. b) ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi,
 3. c) płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,
 4. d) czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;

4) w zakresie obliczeń pieniężnych: a) zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,

 1. b) zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi.

Uczeń kończący klasę I:

1)potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie,

że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;

 2) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;

3) wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich;

4) ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;

5) zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;

6) wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;

7) potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich zwrócić

o pomoc;

 8) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

EDUKACJA MUZYCZNA

Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewanie i muzykowanie, słuchanie

i rozumienie.

Uczeń kończący klasę I:

1)powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki

i rymowanki;

2) odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);

 3) realizuje proste schematy rytmiczne (np. ruchem całego ciała);

4) wie, że muzykę można zapisać i odczytać;

5) świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie

 i niewerbalnie;

6) kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Wyrażanie własnych myśli i uczuć

w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu.

Uczeń kończący klasę I:

1) wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura;

2) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;

 3) wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka;

4) rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej.

Uczeń kończący klasę I:

1)w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt: a) rozpoznaje rośliny

 i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad

 i ogród (działka),

 1. b) zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,
 2. c) wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym,

w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody), d) wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,

 1. e) zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,
 2. f) zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,
 3. g) wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin

i zwierząt,

 1. h) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;

 2) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych: a) obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,

 1. b) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody,
 2. c) nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,
 3. d) zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź,

pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wychowanie do techniki (poznawanie urządzeń, obsługiwanie i szanowanie ich) i działalność konstrukcyjna dzieci.

Uczeń kończący klasę I:

 1) w zakresie wychowania technicznego:

 1. a) wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje (np. latawce, wiatraczki, tratwy),
 2. b) zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich,
 3. c) buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, wagę, tor przeszkód; w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu np. dźwigi, samochody, samoloty, statki, domy;

 2) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

 1. a) utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,
 2. b) zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,
 3. c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna.

Uczeń kończący klasę I:

1) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;

2) potrafi :

 1. a) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,
 2. b) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,
 3. c) wykonywać ćwiczenia równoważne;

3) dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;

4) wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;

 5) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin);

 6) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

 Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem.

Uczeń kończący klasę I:

1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;

2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

 3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;

4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń kończący klasę I:

1)posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając

z myszy i klawiatury;

2) wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;

3) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

 

ETYKA

Przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych na podstawie baśni, bajek i opowiadań,

a także obserwacji życia codziennego.

Uczeń kończący klasę I:

1) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współpracuje w zabawach

i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych (grzecznie zwraca się do innych, ustępuje osobom starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.);

2) wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych; nie niszczy otoczenia;

3) zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność, stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie;

 4) wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;

5) niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych;

6) wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach.

MATEMATYKA Klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – MATEMATYKA

 
I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE
Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:
1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.
2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.
3. Prowadzenie rozumowań.
4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.
5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia.
6. Analizowanie tekstów w stylu matematycznym.
7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozamatematycznych.
8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.
 

II. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
odpowiedzi ustna,
prace klasowe ( testy )
sprawdziany
kartkówki,
praca samodzielna na lekcji
prace domowe
wykonywanie ćwiczeń w grupie,
aktywność,
szczególne osiągnięcia.( udział w konkursach )
zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń

3. Częstotliwość oceniania w ciągu semestru:
wypowiedź ustna , kartkówka ( z 3 ostatnich lekcji ) – na bieżąco
praca klasowe – po każdym dziale
sprawdziany ( z kilku ostatnich lekcji ) –
zadanie domowe – na bieżąco
aktywność na lekcji – na bieżąco.
praca samodzielna na lekcji – na bieżąco

Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez: zapisy w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen, odnotowywanie oceny w zeszycie przedmiotowym ucznia.
Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów oraz wskazania kierunków poprawy

4. Skala ocen

 Oceny bieżące, klasyfikacyjne półroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

Ocena celująca – 6
Ocena bardzo dobra – 5
Ocena dobra – 4
Ocena dostateczna – 3
Ocena odpuszczająca – 2
Ocena niedostateczna – 1

5. Przy ocenianiu prac klasowych i sprawdzianów pisemnych stosowane są progi przeliczeniowe według następującej skali ( zgodnie WSO ):

celujący  – 96%-100%
bardzo dobry  – 86% – 95%
dobry – 71% – 85%
dostateczny – 51% – 70%
dopuszczający – 31% – 50%
niedostateczny  <30%

6. Wpływ ocen cząstkowych na ocenę semestralną:

prace klasowe – WYSOKI
odpowiedzi, praca na lekcji – ŚREDNI
prace domowe, aktywność – MNIEJSZY

III. KONTAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIEM

1. Prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
2. Uczniowie są informowani o zakresie materiału potrzebnego do napisania pracy klasowej
3. Praca klasowa jest zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem
4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Jeśli uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej w wyznaczonym drugim terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na lekcji, na której jest obecny.
5. Jeżeli uczeń był nieobecny w danym dniu tylko na lekcji matematyki z przyczyn nieusprawiedliwionych (np.: wagary), a było zapowiedziane sprawdzenie wiadomości (praca klasowa, kartkówka, powtórzenie materiału) nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę ucznia z zapowiedzianego materiału  na następnych lekcjach bez ponownego uprzedzenia.
6. Sprawdziany mogą obejmować materiał z kilku ostatnich lekcji.
7. Krótkie kartkówki zastępują odpowiedź ustną i obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji.. Krótkie kartkówki nie muszą być zapowiedziane. Kartkówka może dotyczyć również zadania  domowego, grupy zadań rozwiązanych na poprzednich zajęciach.
8. Wiedzę ucznia  sprawdza się też w formie odpowiedzi ustnej przy tablicy
9. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
10. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktów (ocen) za wykonane prace nadobowiązkowe.
11. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nie przygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych) oraz dwukrotnie zgłosić brak zadania domowego. Po wykorzystaniu limitu za każde nie przygotowanie i brak zadania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną
12. Aktywność na lekcji jest oceniana „ plusami”. Za każde 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
13. Uczeń może również na lekcji otrzymać minusy ( brak podstawowej wiedzy, nie zapisywanie notatek, rozwiązań zadań na lekcji, brak podręcznika czy zbioru zadań i ćwiczeń, przeszkadzanie w lekcji itp.). Trzy minusy są równoważne ocenie niedostatecznej
14. Za udział w konkursie matematycznym n etapie szkolnym uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za zakwalifikowanie się do etapu następnego ocenę celującą ( ocena cząstkowa )

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN
 
1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania pracy.
2. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy.
3. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a ocena wpisywana jest do dziennika.
 
V. FORMY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW
 
1) Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego nie później niż do końca
września informuje uczniów ( na pierwszych zajęciach )oraz rodziców ( na pierwszym zebraniu ) wymaganiach edukacyjnych , sposobach sprawdzania osiągnięć i kryteriach oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu.
2) Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej zostają obniżone wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. O powyższych wymaganiach rodzice zostają poinformowani na pierwszym zebraniu
3) Informacje o wiedzy, postępach, umiejętnościach i zachowaniu ucznia na lekcji matematyki nauczyciel przekazuje rodzicom poprzez:
 
zapisy w:
* zeszycie uwag
* zeszycie przedmiotowym
* w dzienniku lekcyjnym
 
konsultacje indywidualne z rodzicami:
– na bieżąco (rodzic zostaje wezwany do szkoły)
– w dniu otwartym
– na zebraniach klasowych
wychowawcę klasy, informując o poziomie wiedzy, umiejętnościach, o postępach oraz uzdolnieniach
 
Wymagania edukacyjne – klasa IV
 
Rozwijanie sprawności rachunkowej
Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych
Stosowanie reguł kolejności wykonywania działań.
Stosowanie algorytmów dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych sposobem pisemnym
Stosowanie cech podzielności liczb.
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
Stosowanie algorytmów dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.
Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej
Rozpoznawanie i rysowanie podstawowych figur geometrycznych.
Rozpoznawanie i rysowanie prostych prostopadłych i prostych równoległych
Mierzenie odcinków i kątów.
Rysowanie odcinków i prostokątów w skali
Rysowanie siatek prostopadłościanów i klejenie modeli
Kształtowanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi
Posługiwanie się systemem dziesiątkowym
Posługiwanie się systemem rzymskim.
Kształtowanie pojęcia ułamka zwykłego
Kształtowanie pojęcia ułamka dziesiętnego.
Rozumienie i używanie pojęć związanych z arytmetyką: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat i sześcian liczby, liczby naturalne, cyfra, oś liczbowa, współrzędna punktu, wielokrotność liczby, dzielnik liczby, ułamek zwykły, ułamek właściwy i niewłaściwy, liczba mieszana, ułamek dziesiętny.
Rozumienie i używanie pojęć związanych z geometrią: punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąt, kąt prosty, ostry, rozwarty, prostokąt, kwadrat, okrąg, koło, promień, średnica, cięciwa, centymetr kwadratowy, metr kwadratowy, ar, hektar, prostopadłościan, sześcian, wierzchołek, krawędź i ściana prostopadłościanu, siatka prostopadłościanu

Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki

Rozwiązywanie nieskąplikowanych zadań tekstowych (w tym zadań dotyczących porównywania różnicowego i ilorazowego).
Korzystanie z informacji podanych za pomocą tabel.
Posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy i pola.
Zamiana jednostek długości, masy i pola oraz zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych
Posługiwanie się skalą przy odczytywaniu odległości z mapy i planu.
Obliczanie pól i obwodów prostokątów oraz pól powierzchni prostopadłościanów

Kryteria ocen z matematyki w klasie IV

Uczeń musi umieć:

na ocenę dopuszczającą:
odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiętnego,
znać kolejność wykonywania działań, gdy nie występuję nawiasy,
odczytać współrzędne punktu na osi liczbowej oraz zaznaczać liczby na osi,
rozumieć istotę systemu pozycyjnego,
stosować cyfry rzymskie do oznaczania wieków,
stosować algorytmy działań pisemnych,
dodawać i odejmować liczby z przekroczeniem kolejnych progów dziesiątkowych oraz mnożyć liczby z zerami na końcu,
obliczać różnicę danych liczb,
wskazać dzielnik danej liczby,
zaznaczać wielokrotności liczb naturalnych na osi liczbowej,
znać podstawowe figury geometryczne,
znać rodzaje kątów,
zmierzyć kąty,
znać pojęcie prostokąta,
kreślić okrąg o danym promieniu,
kreślić przekątne kwadratu i prostokąta,
znać pojęcie ułamka jako części całości,
porównywać ułamki zwykłe o równych mianownikach,
dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
zapisać ułamek dziesiętny bez kreski ułamkowej,
zapisać ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego,
dodawać i odejmować ułamki dziesiętne,
rozumieć pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych,
obliczać pole kwadratu,
znać pojęcie prostopadłościanu.

na ocenę dostateczną:
wykonywać dzielenie z resztą,
obliczać czynnik, gdy dany jest drugi czynnik i iloczyn,
zapisać cyframi i słowami liczby w systemie dziesiętnym,
stosować cyfry rzymskie do oznaczenia dat,
powiększać liczbę o liczbę naturalną,
obliczać liczbę cztery razy mniejszą od danej liczby,
wskazać wspólne wielokrotności liczb naturalnych,
stosować cechy podzielności,
zmierzyć długość łamanej,
kreślić proste prostopadłe i równoległe na papierze gładkim,
obliczać obwód prostokąta,
porównywać ułamki zwykłe o równych licznikach,
skracać i rozszerzać ułamki zwykłe,
odczytać współrzędne ułamka zaznaczonego na osi liczbowej oraz zaznaczyć dany
ułamek na osi liczbowej,
dodawać i odejmować liczby mieszane o jednakowych mianownikach,
obliczać składnik, gdy dana jest suma i drugi składnik,
odczytać oraz przedstawić ułamek dziesiętny na osi liczbowej,
zastosować ułamki dziesiętne do zmiany wyrażeń dwumianowych na jednomianowe,
dodawać i odejmować ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,
budować figury z kwadratów jednostkowych,
obliczać pole prostokąta,
kreślić siatkę sześcianu,
obliczać pole powierzchni sześcianu.

na ocenę dobrą:
zapisać i obliczyć odpowiednią potęgę,
obliczać kwadrat danej liczby,
tworzyć wyrażenie arytmetyczne na podstawie treści zadania i obliczyć jego wartość,
odczytać liczby zapisane w systemie rzymskim,
zapisać najmniejszą liczbę czterocyfrową i wykonać dzielenie z resztą,
znajdować brakującą cyfrę w liczbie, tak aby była podzielna przez daną liczbę,
kreślić poszczególne rodzaje kątów,
obliczać rzeczywistą długość odcinka na podstawie podanej skali,
zamieniać liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,
odejmować ułamek od całości,
rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków zwykłych,
porównywać ułamki dziesiętne,
dostrzegać w ułamkach dziesiętnych zer nieistotnych,
rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków dziesiętnych,
rozwiązywać zadania tekstowe na porównywanie różnicowe,
obliczać bok kwadratu, gdy dane jest jego pole,
obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu.

na ocenę bardzo dobrą:
obliczać wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego,
porównywać liczby zapisane w systemie rzymskim,
rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań łącznych,
stosować cechy podzielności przy szukaniu liczb spełniających dany warunek,
kreślić czworokąt o danych kątach,
obliczać długość boku prostokąta przy danym obwodzie i długości drugiego boku,
opisać części figury lub zbioru skończonego za pomocą ułamka,
rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych,
zamienić ułamki zwykłe i liczby mieszane na ułamki dziesiętne poprzez rozszerzanie,
rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych,
obliczać pole figury złożonej z kilku prostokątów,
rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów.

na ocenę celującą:
rozwiązywać zadania tekstowe wielodziałowe,
zapisać liczbę najmniejszą i największą za pomocą cyfr rzymskich,
rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań łącznych,
stosować cechy podzielności przy rozpoznawaniu liczb spełniających dany warunek,
zamieniać jednostki długości,
rozwiązywać zadania tekstowe,
rozwiązywać zadania z zastosowaniem porównania dopełnień ułamków zwykłych do całości,
znaleźć ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, aby otrzymać żądaną sumę,
znaleźć liczbę wymierną dodatnią leżącą między dwiema danymi na osi liczbowej,
wstawiać przecinki do liczb w dodawaniu tak, aby otrzymać żądany wynik,
rozwiązywać zadań związanych ze skalą i polami,
rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów.

Wymagania edukacyjne – klasa V

 
Rozwijanie sprawności rachunkowej:
Rozwijanie sprawności nabytych w klasie IV
Wykonywanie działań na zbiorze liczb naturalnych w pamięci i sposobem pisemnym oraz stosowanie reguł kolejności wykonywania działań
Stosowanie cech podzielności liczb
Skracanie i rozszerzanie ułamków, zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe i ułamków niewłaściwych na liczby mieszane, porównywanie ułamków zwykłych, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych i liczba mieszanych, obliczanie ułamka danej liczby
Porównywanie ułamków dziesiętnych, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie
ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym
Szacowanie wyników działań
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej:
 
Rozwijanie sprawności nabytych w klasie IV
Rozpoznawanie i rysowanie różnych rodzajów trójkątów i czworokątów
Rozpoznawanie figur przystających
Rozpoznawanie i rysowanie graniastosłupów prostych
Wskazywanie w graniastosłupach par ścian oraz par krawędzi prostopadłych i równoległych
 
Kształtowanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi:
Rozwijanie intuicji związanych z pojęciami matematycznymi poznanymi w klasie IV
Kształtowanie intuicji związanych z liczbami całkowitymi
Rozumienie i używanie nowych pojęć związanych z arytmetyką: wielokrotność liczby, dzielnik liczby, liczba pierwsza, liczby złożone, liczby całkowite, liczby przeciwne, odwrotność liczby, średnia arytmetyczna
Rozumienie i używanie nowych pojęć związanych z geometrią: kąt półpełny, kąt pełny, kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, przekątna wielokąta, trójkąt ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny, równoboczny i równoramienny, równoległobok, romb, trapez prostokątny, trapez równoramienny, wysokość trójkąta, równoległoboku i trapezu
 
Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki:
Rozwiązywanie zadań tekstowych
Korzystanie z informacji podanych za pomocą tabel
Posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy, pola i objętości, zamiana jednostek
Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych
Posługiwanie się liczbami w prostych sytuacjach związanych z życiem codziennym
Obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów oraz objętości graniastosłupów prostych
 
Kryteria ocen z matematyki w klasie V

Uczeń musi umieć:

na ocenę dopuszczającą:
porównywać liczby naturalne,
dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne sposobem pisemnym,
rozumieć pojęcie ułamka jako wyniku podziału całości na równe części,
dodawać ułamki zwykłe o tych samych mianownikach,
porównywać ułamki zwykłe o równych mianownikach,
znać algorytm mnożenia ułamka przez liczbę naturalną,
mnożyć ułamek zwykły przez ułamek zwykły,
podać liczbę odwrotną do danej,
znać pojęcia równoległoboku i rombu,
określić rodzaj narysowanego trójkąta,
znać sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta,
porównywać ułamki dziesiętne,
mnożyć i dzielić ułamek dziesiętny przez 10,
znać algorytm dodawania i mnożenia ułamków dziesiętnych,
znać pojęcie procentu,
wyrażać ułamek jako 50%,
rozumieć pojęcie pola jako liczby figur jednostkowych,
obliczać pole kwadratu,
obliczać pole prostokąta,
znać pojęcie liczb przeciwnych,
obliczać sumy liczb ujemnych,
zaznaczać liczby całkowite ujemne na osi liczbowej oraz odczytywać współrzędne zaznaczonej liczby,
wskazać graniastosłup prosty spośród figur przestrzennych,
wskazać krawędzie prostopadłe i równoległe graniastosłupa.

na ocenę dostateczną:
odczytywać współrzędne punktu zaznaczonego na osi liczbowej oraz zaznaczyć dany punkt na osi,
określić podzielność danej liczby przez: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100,
przedstawić liczbę mieszaną na osi liczbowej oraz odczytać współrzędną liczby zaznaczonej na osi,
wyłączyć całość z ułamka niewłaściwego,
powiększać lub pomniejszać ułamek zwykły n razy,
dzielić liczbę mieszaną przez ułamek zwykły,
obliczać obwód trapezu,
rysować równoległobok, mają dane dwa narysowane boki,
odejmować i dzielić ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,
zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny poprzez rozszerzanie,
zastosować ułamek dziesiętny do zamiany wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane,
zamienić procent na ułamek zwykły nieskracalny,
obliczyć 25% liczby,
narysować wysokości trójkąta,
zamieniać jednostki pola,
porównywać liczby całkowite ujemne,
obliczać sumy liczb o różnych znakach,
rysować siatki graniastosłupa,
obliczać objętość prostopadłościanu.

na ocenę dobrą:
pomniejszać liczby naturalne n razy,
znaleźć NWD liczb naturalnych,
uzupełnić brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych,
uzupełnić brakującą liczbę w odejmowaniu ułamków o różnych mianownikach, aby otrzymać ustalony wynik,
uzupełnić brakującą liczbę w mnożeniu ułamków zwykłych, aby otrzymać ustalony wynik,
wykonać działania łączne na ułamkach zwykłych,
określić miary kąta przyległego, wierzchołkowego, odpowiadającego, naprzemianległego na podstawie danych kątów na rysunku,
obliczyć długość podstawy trójkąta równoramiennego, znając długość obwodu i ramienia,
rozwiązywać zadania z zastosowaniem porównywania ilorazowego,
wykonywać działania na liczbach wymiernych dodatnich,
zwiększać lub zmniejszać liczę o dany procent,
zaznaczać określoną procentowo część zbioru skończonego,
obliczać długości wysokości (podstawy) równoległoboku, gdy znane jest jego pole
i długość podstawy (wysokości),
obliczać pole narysowanego trapezu,
pomniejszać liczby całkowite,
uzupełniać brakujące składniki sumy, aby uzyskać ustalony wynik,
zamieniać jednostki objętości,
obliczać pole powierzchni graniastosłupa prostego o podanej siatce.

na ocenę bardzo dobrą:
rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące porównań różnicowych,
rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych oraz porównywania ułamków,
rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania ułamka z liczby,
narysować czworokąt spełniający podane warunki,
rozwiązywać zadania tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych
i dziesiętnych,
rozwiązywać zadania związane z obniżką lub podwyżką,
odczytywać diagram procentowy,
obliczać długość przekątnej rombu, znając jego pole i długość drugiej przekątnej,
rozwiązywać zadania związane z dodawaniem i odejmowaniem liczb całkowitych,
obliczać objętość graniastosłupa prostego o podanej siatce.

na ocenę celującą:
rozwiązywać zadania tekstowe związane z liczbami pierwszymi i złożonymi,
rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ułamków zwykłych,
rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamka przez liczbę naturalną
i porównywania ułamków,
rozwiązywać zadania tekstowe związane z równoległobokami i rombami,
rozwiązywać zadania związane z rozwinięciem nieskończonym okresowym ułamka,
rozwiązywać zadania tekstowe związane z obliczaniem procentu danej liczby,
rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami wielokątów,
rozwiązywać zadania związane z mnożeniem liczb całkowitych,
rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe związane z objętością prostopadłościanu.
laureat konkursu matematycznego o zasięgu gminnym i powiatowym

Wymagania edukacyjne – klasa VI Rozwijanie sprawności rachunkowej:
Rozwijanie sprawności nabytych w klasie V
Obliczanie wartości arytmetycznych ( wielodziałaniowych ) w których występują liczby całkowite, z zastosowaniem reguł kolejności wykonywania działań
Wykonywanie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb wymiernych
Obliczanie kwadratów i sześcianów liczb wymiernych
Zaokrąglanie liczb
Szacowanie wyników działań

Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej:

Rozwijanie sprawności nabytych w klasie V
Konstruowanie figur za pomocą cyrkla i linijki
Rozpoznawanie figur osiowosymetrycznych i wskazywanie osi symetrii figury, rysowanie figury symetrycznej do danej figury

Kształtowanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi:

Rozwijanie intuicji związanych z pojęciami matematycznymi poznanymi w klasie V
Kształtowanie intuicji związanych z liczbami całkowitymi
Rozumienie i używanie nowych pojęć związanych z arytmetyką: liczby wymierne, rozwinięcia dziesiętne skończone i nieskończone okresowe.
Rozumienie i używanie nowych pojęć związanych z geometrią: oś symetrii figury, figury osiowosymetryczne

Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki:

Rozwiązywanie zadań tekstowych
Odczytywanie danych podanych za pomocą tabel, diagramów i wykresów, porządkowanie i przedstawianie danych
Posługiwanie się kalkulatorem przy wykonywaniu obliczeń oraz przy sprawdzaniu wyników szacowania
Posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy, pola i objętości, zamiana jednostek

Rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami literowymi:

Rozumienie i używanie pojęć związanych z algebrą: wyrażenia algebraiczne, wartość wyrażenia algebraicznego, liczba spełniająca równanie, liczba spełniająca nierówność
Budowanie nieskomplikowanych wyrażeń algebraicznych i rozwiązywanie prostych równań

Kryteria ocen z matematyki w klasie VI

Uczeń musi umieć:

na ocenę dopuszczającą:
dodawać i odejmować ułamki zwykłe o bardzo prostych mianownikach,
mnożyć i dzielić proste ułamki zwykłe,
wykonywać powyższe działania na prostych liczbach dziesiętnych,
porównywać liczby dziesiętne,
rozpoznawać i mierzyć kąty,
rozpoznawać wielokąty,
rozróżniać prostopadłościany,
rozpoznawać i redukować proste wyrazy podobne,
rozwiązywać bardzo proste równania,
określać położenie punktu w układzie współrzędnych za pomocą współrzędnych
będących liczbami naturalnymi,
konstruować trójkąty o danych bokach,
konstruować środek odcinka.

na ocenę dostateczną:
dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe,
wykonywać powyższe działania na prostszych liczbach dziesiętnych,
potęgować liczby wymierne dodatnie,
znać własności wielokątów,
znać wzory i obliczać proste pola powierzchni wielokątów,
rysować siatki i modele prostopadłościanów,
zamieniać ułamki na procenty i odwrotnie,
obliczać procent danej liczby,
znać zasady i prawidłowo wykonywać działania: dodawania, odejmowania, mnożenia
i dzielenia na prostych liczbach ujemnych,
obliczać wartości liczbowe prostych wyrażeń algebraicznych,
redukować wyrazy podobne,
rozwiązywać proste równania i nierówności,
określać położenie punktu w prostokątnym układzie współrzędnych za pomocą współrzędnych będących liczbami całkowitymi,
konstruować proste prostopadłe i równoległe,
konstruować dwusieczną kąta.

na ocenę dobrą:
wykonywać działania z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań,
znać jednostki długości i masy i je przeliczać,
stosować własności wielokątów do rozwiązywania zadań,
wskazywać figury osiowosymetryczne,
obliczać pola wielokątów
znać wzory i obliczać pola powierzchni i objętości prostopadłościanów, wykonywać obliczenia procentowe,
tworzyć i odczytywać diagramy procentowe,
wykonywać podstawowe działania na liczbach wymiernych,
znać pojęcie wartości bezwzględnej liczby,
obliczać wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych,
mnożyć i dzielić sumy algebraiczne przez liczby,
rozwiązywać równania i nierówności bardziej rozbudowane,
określać położenie punktu w prostokątnym układzie współrzędnych za pomocą współrzędnych będących liczbami wymiernymi,
konstruować trójkąty mając dane boki i kąty,
konstruować kąty o zadanych miarach.

na ocenę bardzo dobrą:
wykonywać działania z uwzględnieniem pierwiastkowania,
przeliczać jednostki pól powierzchni,
przeliczać jednostki objętości,
rysować siatki i obliczać pole i objętość ostrosłupa,
rozwiązywać zadania tekstowe z wykorzystaniem procentów,
wykonywać bardziej rozbudowane działania na liczbach wymiernych,
mnożyć sumy algebraiczne przez siebie,
rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań i nierówności,
odczytywać dane z wykresu i diagramu,
rozwiązywać zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem co najmniej dwóch konstrukcji.

na ocenę celującą:
Uczeń zna wszystkie dotychczasowe zagadnienia, a ponadto jest bardzo aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania, rozwija się samodzielnie, a jego wiedza wykracza poza ramy programu klasy szóstej.

 

JĘZYK POLSKI KL. IV-VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

OCENĘ CELUJĄCY
otrzymuje uczeń , którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.
– twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
– proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,
– jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne,
– nie powiela cudzych poglądów ,
– bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych,
– podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny,
– posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku, przewidywane w programie nauczania w kl. IV

OCENĘ BARDZO DOBRY
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy IV.

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
– wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno- językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym,
– doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie czwartej formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu i postaci, sprawozdanie z wycieczki, dialog, list),
– samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi,
– radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej – akapity,
– wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu,
– potrafi nazywać niektóre stany psychiczne i ich przejawy,
– ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie posługuje się nim,
– biegle posługuje się słownikiem ortograficznym,
– analizuje utwór poetycki, wskazując na epitety, porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu,
– bierze czynny udział w lekcji,
– płynnie czyta nowy tekst,

FLEKSJA I SKŁADNIA
– rozróżnia biegle poznane w klasie czwartej części mowy,
– wskazuje różnicę między osobową i nieosobową formą czasownika,
– poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu,
– rozróżnia czas przyszły złożony od czasu przyszłego prostego,
– biegle odmienia rzeczownik przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach, oddziela temat i końcówkę,
– wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie,
– potrafi wyjaśnić od czego zależą formy odmiany rzeczownika,
– rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone,
– potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych,
FONETYKA
– odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski,
– określa spółgłoski,
– zna zasady akcentowania w języku polskim i poprawnie akcentuje,

OCENĘ DOBRY
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w kl. IV.

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
– czyta poprawnie stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania,
– jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe,
– w wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach,
– poprawnie pisze plan ramowy ,
– potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym,
– potrafi wskazać w wierszu epitet, porównanie , rymy, wersy, strofy,
FLEKSJA I SKŁADNIA
– rozróżnia części mowy poznane w kl. IV,
– poprawnie odmienia(stosuje w zdaniach) czasowniki i rzeczowniki,
– potrafi oddzielić temat od końcówki,
– poprawnie odmienia i stopniuje przymiotniki,
– umie wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie,
– układa zdania pojedyncze i złożone,
FONETYKA
– rozróżnia głoskę , literę, samogłoskę, spółgłoskę,
– określa spółgłoski,
– poprawnie dzieli wyraz na sylaby,

OCENĘ DOSTATECZNY
otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej dla klasy czwartej,

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
– w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań , stosowania poznanego słownictwa i ortografii,
– przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych,
– umie wymienić elementy świata przedstawionego,
– wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy,
– odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych,
FLEKSJA I SKŁADNIA
– tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie,
– odróżnia przyimek od innych części mowy,
– rozpoznaje rzeczowniki w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia,
– odmienia rzeczowniki przez przypadki,
– odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje,
– podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone,
FONETYKA
– rozróżnia głoski , litery,
– przy małej pomocy nauczyciela określa spółgłoski,
– dzieli wyrazy na sylaby,

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY
otrzymuje uczeń , którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,
– jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu,
– względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia,
– błędy językowo- stylistyczne , logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku jaki włożył w ich napisanie,
– przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i wskazuje w tekście przyimek,
– odmienia rzeczownik przez przypadki,
– wskazuje podmiot i orzeczenie,
– odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje,
– wyróżnia głoski, litery, sylaby,
– zna podstawowe zasady ortograficzne,

OCENĘ NIEDOSTATECZNY
otrzymuje uczeń, który:
– nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, frazeologii i w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi ,
– nie opanował techniki głośnego i cichego czytania,
– jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym,
– w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych,
– nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

OCENĘ CELUJĄCY
otrzymuje uczeń , którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

– twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
– proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,
– jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia,
– nie powiela cudzych poglądów , potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej ,
– literackiej i kulturalnej rzeczywistości,
– bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych,
– podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach(np.udział w akademiach, inscenizacje teatralne itd.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny,
– wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego oraz nauki o języku.

OCENĘ BARDZO DOBRY
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania                     dla klasy V.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
– wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno- językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym,
– doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie piątej formami wypowiedzi (sprawozdanie            z wycieczki, spaceru, opis przedmiotu, wyglądu człowieka z elementami charakterystyki, list prywatny, zaproszenie),
– podejmuje próby charakterystyki postaci,
– samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur,
– bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury, plan kompozycyjny własnej wypowiedzi,
– bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie, ocenę postępowania i poglądów bohatera: pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu ,                           z dialogiem,
– zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach,
– biegle posługuje się „Słownikiem wyrazów obcych” , „Słownikiem ortograficznym”, „Słownikiem wyrazów bliskoznacznych”,
– potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni,
– analizuje utwór liryczny,
FLEKSJA I SKŁADNIA
– wskazuje różnicę między formą osobową i nieosobową czasownika, między czasownikiem dokonanym i niedokonanym,
– określa znaczenie trybów czasownika, biegle odmienia czasownik w trybie rozkazującym                        i przypuszczającym,
– zna zasady pisowni „by” z czasownikiem,
– w odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny, oboczności,
– określa rolę przyimków w zdaniu,
– wskazuje podobieństwa i różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem,
– podaje poprawne formy liczebników,
– klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń , podaje ich przykłady,
– wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe i nazywa je,
– nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażania,
– układa zdania pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu,
– przeprowadza klasyfikację zdań złożonych,
FONETYKA
– wskazuje różnicę między samogłoską i spółgłoską,
– omawia zależność brzmienia głoski od ruchów i pozycji narządów mowy,
– podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim.

OCENĘ DOBRY
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w kl.V.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
– czyta poprawnie stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania,
– jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne , logiczne i ortograficzne.
– potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów,
– podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (opowiadanie twórcze, opis postaci z elementami charakterystyki),
– w wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy, zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury,
– nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, noweli,
– poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury,
FLEKSJA I SKŁADNIA
– określa formę gramatyczną czasownika,
– stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej,
– tworzy czasowniki dokonane od niedokonanych, wyróżnia cząstkę, za pomocą której tworzy ten czasownik,
– poprawnie odmienia czasownik typu: umiem, rozumiem, idę,
– omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego,
– wyjaśnia różnicę w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę,
– uzasadnia pisownię rzeczownika odwołując się do odmiany,
– w zdaniu wskazuje przyimek i wyrażenia przyimkowe, nazywa ich rolę,
– tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę,
– określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem,
– zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie,
– stosuje w zdaniu liczebnik zbiorowy w odpowiednim przypadku,
– przekształca zdanie w równoważnik zdania i odwrotnie,
– podaje przykład współrzędnego i podrzędnego zespołu składniowego,
– przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego rozwiniętego(na łatwych przykładach)
– przekształca zdanie pojedyncze w zdanie złożone i odwrotnie,
– układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie,
FONETYKA
– określa cechy głoski,
– rozpoznaje wyrazy bezakcentowe,
– poprawnie akcentuje wyrazy na 3 i 4 sylabie od końca.

OCENĘ DOSTATECZNY
otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej dla klasy piątej.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
– w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań , precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii,
– w miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych(opowiadanie odtwórcze              z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie, list, zaproszenie),
– opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji, akcentowania,
– ma świadomość mechanizmów popełnianych błędów i potrafi je poprawić przy pomocy nauczyciela,
– umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzeń),
– odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych,
– w utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, przenośnie,
FLEKSJA I SKŁADNIA
– tworzy bezokolicznik od czasowników w formie osobowej i odwrotnie,
– rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane,
– odmienia czasowniki we wszystkich trybach (proste przykłady)
– nazywa przypadki i pytania , które odpowiadają,
– odmienia przez przypadki rzeczownik o prostej odmianie,
– rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia,
– odmienia przymiotnik przez przypadki,
– łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je, określa przypadek, liczbę, rodzaj,
– rozpoznaje w zdaniu liczebnik, określa przypadek liczebnika i rzeczownika,
– rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań,
– łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie,
– z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone,

FONETYKA
dzieli wyraz na głoski,
– odróżnia samogłoski od spółgłosek,
– rozróżnia rodzaje głosek,
– dzieli wyrazy na sylaby,
– poprawnie akcentuje wyrazy na 2 sylabie od końca.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY
otrzymuje uczeń , którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,
– jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu,
– względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu                   przez niego analizowanego zagadnienia,
– błędy językowo- stylistyczne , logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku jaki włożył w ich napisanie,
– stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych                         o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela,
– rozróżnia części mowy,
– wskazuje podmiot , orzeczenie i określenia,
– odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki,
– odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby,
– odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego,
– wyróżnia głoski, litery, sylaby w podanym wyrazie,
– poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii(65/50%) oraz zna podstawowe zasady ortograficzne,

OCENĘ NIEDOSTATECZNY
otrzymuje uczeń, który:
– nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy                     i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie piątej,
– nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym,
– jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym,
– w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych,
– nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

OCENĘ CELUJĄCY
otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania,
-twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,
-jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia,

– nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej                  i kulturalnej rzeczywistości,
-bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych,

-podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny,

OCENĘ BARDZO DOBRY
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy VI.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
-wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno- językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie,
-samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej                                   i autocharakterystyki: określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie,
-opowiadanie twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki, biegle posługuje się słownikiem i encyklopedią
-ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania, w sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej ,
-bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji, rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich (ballada, odmiany powieści, dramat)
-dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia tropy stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego,
-pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym,
FLEKSJA I SKŁADNIA
-potrafi wyjaśnić od czego zależą formy odmiany rzeczownika,
-wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczowych,
-biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodząj stopniowania, pisze poprawnie „nie” z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym,
-rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję
w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika, odmienia trudniejsze liczebniki złożone,
-stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych(podmiotu, orzeczenia, przydawki)
-rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę,
-omawia podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki                           i dopełnienia,
-przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy,
SŁOWOTWÓRSTWO
-przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń przyimkowych                           i od czasowników,
-wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym,
-podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi, daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów,

OCENĘ DOBRY
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w kI. VI.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
-czyta poprawnie stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania,
-jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe, potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów,
-podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu: list literacki, charakterystyka z pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu),
-dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omó”\Vienie elementów świata przedstawionego,
-poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy,
-wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu,
-potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów,
FLEKSJA I SKŁADNIA
-wymienia rodzaje zaimków,
-wyróżnia przysłówki od innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia, poprawnie stopniuje przymiotniki, wie czemu służy stopniowanie,
-podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebniki złożone i nieokreślone,
na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu, wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je,
-układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie,
SŁOWOTWÓRSTWO
– od podanych wyrazów podstawowych tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy,
– rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu,
– tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika,
– wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa,

OCENĘ DOSTATECZNY
otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej dla klasy szóstej,
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
-w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii,
-w miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, opis, sprawozdanie, streszczenie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, telegram),
-jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, zna przewidziane programem gatunki literackie,
-umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzeń),
odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu,
poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat,
FLEKSJA I SKŁADNIA
-wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną czasowników,
-określa funkcję czasownika w zdaniu,
-odmienia podane rzeczowniki przez przypadki , oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne: nazywa funkcję rzeczowników w zdaniu, rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki,
-stopniuje przymiotniki,
-rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe,
-na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów, rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe,
-nazywa w zdaniu części zdania(na prostych przykładach),
-układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych,
-wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie,

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY
otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,
-jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia,
-błędy językowo- stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku jaki włożył w ich napisanie, stopień opanowanych                      przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela, przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy                    i określa ich funkcjonowanie w zdaniu(na prostych przykładach)
-odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj, łączy wyrazy w zespoły składniowe,
SŁOWOTWÓRSTWO
-zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych,
– przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie- wskazuje podstawę słowotwórczą i formant,
-nazywa typy formantów
-tworzy wyrazy pochodne za pomocą poznanych formantów,

OCENĘ NIEDOSTATECZNY
otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, frazeologii                    i  w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie szóstej,
-nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym, jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym,
-w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych,
-nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

PRZYRODA KL. IV -VI

KLASA IV:

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca).

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna).

Uczeń:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra).

Uczeń:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra).

Uczeń:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca).

Uczeń:

Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13

wymienia źródła informacji o przyrodzie (B); proponuje sposoby bezpiecznego spędzania przerw (C); wyjaśnia, na czym polega zachowanie asertywne (nie używając terminu „asertywność”) (C); podaje przykłady form wypoczynku biernego i aktywnego (B)

wymienia elementy tworzące świat przyrody (A); opisuje sposób właściwego przygotowania miejsca do nauki (B); podaje przykłady czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na samopoczucie w szkole i w domu (B); opisuje zasady zdrowego stylu życia (B)

opisuje zasady skutecznego uczenia się (B); wyjaśnia, czym jest zdrowy styl życia (B); wyjaśnia, dlaczego należy stosować różnorodne formy wypoczynku (B)

wyjaśnia zasady, którymi powinni kierować się kolekcjonerzy okazów przyrodniczych (B); opisuje wpływ hałasu na samopoczucie w szkole (B); charakteryzuje czynniki wpływające na tworzenie dobrej atmosfery w szkole i w domu (C)

podaje przykłady 2–3 cech charakteru i zachowania, które ułatwiają lub utrudniają kontakty z rówieśnikami (B)

Dział 2. Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1

wymienia 3–4 elementy przyrody nieożywionej i ożywionej (A); podaje nazwy przyrządów służących do prowadzenia obserwacji w terenie (A); wymienia zmysły umożliwiające poznawanie otaczającego świata (B) podaje przykłady obiektów, które można obserwować za pomocą mikroskopu (B); podaje nazwy głównych kierunków geograficznych (C); rysuje różę głównych kierunków geograficznych (B); wymienia rodzaje map (A); wymienia zasady pielęgnacji roślin (B); dzieli rośliny na drzewa, krzewy i rośliny zielne (B); podaje przykłady zwierząt hodowanych przez człowieka (B)

wymienia 3 składniki przyrody nieożywionej niezbędne do życia (A); podaje 3 przykłady wytworów działalności człowieka (B); opisuje rolę poszczególnych zmysłów w poznawaniu świata (B); wymienia cechy przyrodnika (B); przyporządkowuje przyrząd do obserwowanego obiektu (C); opisuje sposób wyznaczania kierunków geograficznych za pomocą kompasu i gnomonu (C); rysuje różę głównych i pośrednich kierunków geograficznych (B); rozpoznaje obiekty przedstawione na planie za pomocą znaków topograficznych (C); określa położenie innych obiektów na mapie w stosunku do podanego obiektu (C); opisuje zasady pielęgnacji roślin (B); podaje przykłady drzew, krzewów i roślin zielnych rosnących w ogrodach (C); opisuje zasady opieki nad zwierzętami (B)

wymienia cechy ożywionych elementów przyrody (A); określa rolę obserwacji w poznawaniu przyrody (B); opisuje etapy doświadczenia (A); podpisuje na schemacie poszczególne części mikroskopu (C); wyjaśnia, co to jest widnokrąg (B); wyjaśnia, na czym polega orientowanie mapy (B); podaje nazwy etapów rozwoju rośliny (A); rozpoznaje drzewa i krzewy rosnące w najbliższym otoczeniu (C); określa cel hodowli zwierząt (B); wyjaśnia, dlaczego nie wszystkie zwierzęta możemy hodować w domu (B)

podaje przykłady powiązań przyrody nieożywionej i ożywionej (A); wyjaśnia, czym jest doświadczenie (B); planuje obserwację dowolnego obiektu lub organizmu w terenie (D); określa przeznaczenie poszczególnych części mikroskopu (C); określa warunki niezbędne do prowadzenia uprawy roślin (C); porównuje budowę zewnętrzną drzew, krzewów i roślin zielnych (C)

wyjaśnia, w jaki sposób zmiana jednego elementu przyrody może wpłynąć na pozostałe wybrane elementy (B); wyjaśnia, dlaczego do niektórych doświadczeń należy używać dwóch zestawów (D); wymienia nazwy przyrządów służących do prowadzenia obserwacji (odległych obiektów, głębin) (B) wymienia nazwy kilku roślin leczniczych uprawianych w domu lub w ogrodzie (B)

Dział 3. Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.2, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 14.4

podaje przykłady występowania wody w różnych stanach skupienia (B); odczytuje wskazania termometru (C); podaje nazwy przemian stanów skupienia wody (C); przyporządkowuje stany skupienia wody do właściwych przedziałów temperaturowych (B); wymienia składniki pogody (A); rozpoznaje rodzaje opadów (C); przyporządkowuje nazwy 3 przyrządów do rodzajów obserwacji meteorologicznych (C); odczytuje symbole umieszczone na mapie pogody (C); wyjaśnia pojęcia: wschód Słońca, zachód Słońca (B); wymienia daty rozpoczęcia kalendarzowych pór roku (A); podaje po 3 przykłady zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku (C)

opisuje budowę termometru (B); wymienia czynniki wywołujące topnienie, krzepnięcie parowanie i skraplanie (A); zapisuje temperaturę dodatnią i ujemną (C); podaje nazwy osadów atmosferycznych (B); podpisuje na rysunku kierunek wiatru (C); określa jednostki, w których wyraża się składniki pogody (B); opisuje pozorną wędrówkę Słońca nad widnokręgiem uwzględniając zmiany długości cienia (B); wyjaśnia pojęcia: równonoc jesienna, równonoc wiosenna, przesilenie letnie, przesilenie zimowe (B); opisuje cechy pogody w poszczególnych porach roku (B)

wyjaśnia zasadę działania termometru (B); wymienia przyrządy służące do obserwacji meteorologicznych (A); opisuje sposób powstawania chmur (B); wyjaśnia, czym jest ciśnienie atmosferyczne (B); proponuje doświadczalne wykazanie istnienia ciśnienia atmosferycznego (C); opisuje zmiany temperatury powietrza w ciągu dnia (B); opisuje zmiany w pozornej wędrówce Słońca nad widnokręgiem w poszczególnych porach roku (B)

analizuje wpływ zmian temperatury powietrza na życie organizmów żywych (C); wykazuje związek pomiędzy porą roku a występowaniem określonego rodzaju osadów (D); rozpoznaje rodzaje chmur (D); wyjaśnia, jak powstaje wiatr (B); opisuje zmiany długości cienia w ciągu dnia (B); porównuje wysokość Słońca nad widnokręgiem oraz długość cienia w poszczególnych porach roku (C)

wyjaśnia, popierając przykładami, zjawiska sublimacji i resublimacji (D); opisuje obieg wody w przyrodzie (B); wyjaśnia różnice między opadami a osadami atmosferycznymi (D); wymienia fenologiczne pory roku, czyli te, które wyróżnia się na podstawie fazy rozwoju roślinności (A)

Dział 4. Odkrywamy tajemnice życia

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11, 4.12, 4.14

odróżnia organizmy jednokomórkowe od wielokomórkowych (C); opisuje dwie wybrane czynności życiowe organizmów (B); przyporządkowuje podane organizmy do grup troficznych (samożywne, cudzożywne) (B); wymienia, na podstawie ilustracji, charakterystyczne cechy drapieżników (B); układa łańcuch pokarmowy z podanych organizmów (C)

wymienia czynności życiowe organizmów (A); podaje nazwy królestw organizmów (A); opisuje cechy roślin, zwierząt i grzybów (B); podaje przykłady organizmów roślinożernych (B); wyjaśnia, na czym polega wszystkożerność (B); wyjaśnia, czym są zależności pokarmowe (B); podaje nazwy ogniw łańcucha pokarmowego (A)

opisuje hierarchiczną budowę organizmów wielokomórkowych (B); charakteryzuje czynności życiowe organizmów (C); opisuje cechy przedstawicieli poszczególnych królestw organizmów (B); wyjaśnia pojęcia: organizm samożywny, organizm cudzożywny (B); wymienia cechy roślinożerców (B); wymienia przedstawicieli pasożytów (B); wyjaśnia, co to jest sieć pokarmowa (B)

podaje przykłady różnych sposobów wykonywania tych samych czynności (np. ruch, wzrost, odżywianie) przez organizmy należące do poznanych królestw (C); opisuje sposób wytwarzania pokarmu przez rośliny (B); określa rolę, jaką odgrywają w przyrodzie zwierzęta odżywiające się szczątkami glebowymi (C); wyjaśnia, na czym polega pasożytnictwo (B)

uzasadnia potrzebę klasyfikacji organizmów (C); charakteryzuje wirusy (C); wymienia nazwy jednostek systematycznych (A); opisuje zasady nazewnictwa organizmów (B); podaje przykłady pasożytnictwa w świecie roślin, grzybów, bakterii i protistów (B); podaje przykłady obrony przed wrogami w świecie roślin i zwierząt (C)

Dział 5. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 8.1 a), b), c), d), e), 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.3, 9.5, 9.6, 9.13

 podaje przykłady produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (C); opisuje znaczenie wody dla organizmu (B); opisuje zasady przygotowywania posiłków (B); wyjaśnia, dlaczego należy dokładnie żuć pokarm (B); uzasadnia konieczność mycia rąk przed każdym posiłkiem (C); podpisuje na schemacie elementy szkieletu oraz narządy układów: pokarmowego, krwionośnego, oddechowego i rozrodczego (C); zaznacza na schemacie ręki miejsce, w którym mierzy się puls (C); wymienia zasady higieny układu oddechowego (B); podaje przykłady czynności, do wykonywania których niezbędna jest energia (B); wymienia narządy zmysłów (A); opisuje rolę oka i ucha (B); przyporządkowuje podane cechy budowy zewnętrznej do sylwetki kobiety lub mężczyzny (C); rozpoznaje na ilustracji komórki rozrodcze: męską i żeńską (C); wyjaśnia pojęcie „zapłodnienie” (B); podaje nazwy etapów życia po narodzeniu (A); podaje przykłady zmian w organizmie świadczących o rozpoczęciu okresu dojrzewania u własnej płci (B)

wymienia składniki pokarmowe (A); wymienia zasady spożywania posiłków (B); wymienia narządy budujące przewód pokarmowy, drogi oddechowe (B); opisuje rolę układu pokarmowego, serca i naczyń krwionośnych, układu oddechowego (B); opisuje zasady higieny układu pokarmowego, układu ruchu, oczu i uszu (C); wymienia produkty oddychania komórkowego (A); wymienia 3 funkcje szkieletu (A); wymienia zasady higieny układu ruchu (A); opisuje rolę poszczególnych narządów zmysłów (B); podaje nazwy elementów budowy oka, służących do jego ochrony (A); wskazuje na planszy małżowinę uszną, przewód słuchowy i błonę bębenkową (C); wymienia narządy tworzące żeński i męski układ rozrodczy (A); określa rolę układu rozrodczego (A); opisuje zasady higieny układu rozrodczego (B); wyjaśnia pojęcie „ciąża” (B); podaje przykłady zmian zachodzących w organizmie w poszczególnych etapach rozwojowych (A); wymienia zmiany fizyczne zachodzące w okresie dojrzewania u dziewcząt i chłopców (B)

opisuje rolę składników

pokarmowych w organizmie (B); opisuje drogę pokarmu w organizmie (B); wymienia funkcje układu krwionośnego (B); proponuje zestaw prostych ćwiczeń poprawiających funkcjonowanie układu krwionośnego (D); opisuje budowę płuc (B); wyjaśnia, na czym polega oddychanie komórkowe (B); porównuje zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka w zależności od podanych czynników (np. stan zdrowia, wiek, płeć, wysiłek fizyczny) (C); rozróżnia rodzaje połączeń kości (C); podaje nazwy głównych stawów organizmu człowieka (A); wymienia zadania mózgu (B); wskazuje różnice w budowie ciała kobiety i mężczyzny (C); opisuje główne etapy rozwoju dziecka wewnątrz organizmu matki (A)

opisuje rolę witamin (B); opisuje skutki niedoboru i nadmiernego spożycia poszczególnych składników pokarmowych (B); wyjaśnia rolę enzymów trawiennych (B); wskazuje narządy, w których zachodzi mechaniczne i chemiczne przekształcanie pokarmu (B); wyjaśnia, jak należy dbać o układ krwionośny (B); opisuje wymianę gazową zachodzącą w płucach (B); wyjaśnia, na czym polega współdziałanie układów: pokarmowego, oddechowego i krwionośnego w procesie uzyskiwania energii przez organizm (C); opisuje pracę mięśni szkieletowych (C); wymienia narządy budujące układ nerwowy (B); wyjaśnia, w jaki sposób układ nerwowy odbiera informacje z otoczenia (B); uzasadnia, że układ nerwowy koordynuje pracę wszystkich narządów zmysłów (D); opisuje rozwój zygoty od momentu zapłodnienia do chwili zagnieżdżenia się w macicy (A); wyjaśnia, jaką rolę pełni łożysko (B); porównuje funkcjonowanie organizmu w poszczególnych okresach życia (D)

opisuje rolę narządów wspomagających trawienie (B); wymienia czynniki, które mogą szkodliwie wpłynąć na funkcjonowanie wątroby lub trzustki (A); charakteryzuje rolę poszczególnych składników krwi (B); uzasadnia konieczność regularnego odżywiania się dla prawidłowego funkcjonowania organizmu (D); wyjaśnia, dlaczego w okresie szkolnym należy szczególnie dbać o prawidłową postawę (B); podaje przykłady skutków uszkodzenia układu nerwowego (A)

Dział 6. Odkrywamy tajemnice zdrowia

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.9, 9.1, 9.2, 9.4, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12

wymienia drogi wnikania do organizmu człowieka drobnoustrojów chorobotwórczych (A); odczytuje informacje umieszczane na opakowaniach żywności (skład, data przydatności do spożycia, sposób przechowywania) (C); wymienia pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne człowieka (A); wyjaśnia, dlaczego ważna jest czystość rąk (B); opisuje sposób mycia zębów (C); wymienia numery telefonów alarmowych (A); opisuje zasady bezpiecznego korzystania z domowych urządzeń elektrycznych (C); wymienia przyczyny wypadków drogowych (B); opisuje zasady poruszania się po drogach (B); podaje przynajmniej dwa przykłady negatywnego wpływu dymu tytoniowego i alkoholu na organizm człowieka (B); prezentuje właściwe zachowanie asertywne w wybranej sytuacji (C)

wymienia przyczyny chorób zakaźnych (A); wyjaśnia, co to jest gorączka (B); opisuje przyczyny zatruć (B); rozpoznaje wszy i kleszcze (C); opisuje sposoby zapobiegania zarażeniu się pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi (C); wyjaśnia, dlaczego należy dbać o higienę skóry (B); opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku skaleczeń i oparzeń (C); opisuje zasady pielęgnacji ozdobnych roślin trujących i silnie drażniących (C); opisuje zagrożenia związane z przebywaniem nad wodą, na wsi (B); opisuje sposób postępowania w przypadku pożaru (B); wyjaśnia, jak należy postępować z zardzewiałymi przedmiotami niewiadomego pochodzenia (B); podaje przykłady substancji, które mogą uzależniać (B); podaje przykłady sytuacji, w których należy zachować się asertywnie (C)

wymienia objawy towarzyszące gorączce (A); wymienia sposoby zapobiegania zatruciom pokarmowym (B); opisuje zasady przechowywania żywności (C); opisuje zasady zapobiegania chorobom przenoszonym przez zwierzęta domowe (C); opisuje sposób pielęgnacji skóry ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania (C); wyjaśnia, na czym polega higiena jamy ustnej (B); charakteryzuje objawy stłuczeń, złamań i oparzeń (C); wyjaśnia, czym są niewypały i niewybuchy (B); uzasadnia celowość umieszczania symboli na opakowaniach substancji niebezpiecznych (C); opisuje zagrożenia ze strony owadów i roślin (B); wyjaśnia, na czym polega palenie bierne (B); wymienia skutki przyjmowania narkotyków (B); wyjaśnia, czym jest asertywność (B)

opisuje objawy wybranych chorób zakaźnych (B); wymienia drobnoustroje mogące wnikać do organizmu przez uszkodzoną skórę (B); charakteryzuje objawy mogące świadczyć o obecności pasożyta wewnętrznego (C); wyjaśnia, na czym polega higiena osobista (C); opisuje sposób unieruchamiania kończyn przy złamaniach (C); opisuje zasady postępowania w przypadku zatruć środkami chemicznymi (C); rozpoznaje kilka roślin trujących (D); wyjaśnia, czym jest uzależnienie (B); uzasadnia konieczność zachowań asertywnych (D)

wyjaśnia istotę działania szczepionek (B); wyjaśnia, dlaczego należy rozsądnie korzystać z kąpieli słonecznych i solariów (B); wymienia sposoby pomocy osobom uzależnionym (B); podaje przykłady profilaktyki chorób nowotworowych (B)

Dział 7. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 12.3

wskazuje na mapie lądy oraz morza i oceany (C); wymienia przystosowania wybranych zwierząt, np. ryb, delfinów, do życia w wodzie (C); opisuje schemat rzeki, wymieniając: źródło, bieg górny, środkowy, dolny, ujście (C); zaznacza na mapie rzekę główną i jej dopływy (C); rozpoznaje na rysunku glony jednokomórkowe, kolonijne, wielokomórkowe (C); odróżnia glony jednokomórkowe od pierwotniaków (C); rozpoznaje amebę i pantofelka (C); podpisuje, np. na schematycznym rysunku, strefy życia w jeziorze, w morzach i oceanach (C); wymienia nazwy 2–3 organizmów żyjących w strefie przybrzeżnej jeziora, morza i oceanu (C); podaje nazwy organizmów tworzących plankton (A)

podaje przykłady wód słodkich (w tym wód powierzchniowych) i wód słonych (B); charakteryzuje warunki życia w wodzie (B); opisuje przystosowania roślin do życia w wodzie (C); wyjaśnia, co to jest plankton (B); podaje nazwy organizmów żyjących w biegu górnym, środkowym i dolnym rzeki (B); wyjaśnia pojęcia: rzeka główna, dopływ, dorzecze (B); na planszy lub schematycznym rysunku podpisuje elementy doliny rzeki (C); wymienia cechy glonów (A); podaje nazwy przedstawicieli glonów jednokomórkowych, kolonijnych i wielokomórkowych (C); wymienia sposoby poruszania się pierwotniaków (B); z podanych organizmów układa łańcuch pokarmowy w jeziorze (C); opisuje warunki panujące w strefie przybrzeżnej jeziora (B); podaje przykłady roślin strefy przybrzeżnej jeziora (B); podaje nazwy organizmów tworzących plankton (B); podaje nazwy zwierząt żyjących w strefie toni wodnej lub strefie wód głębokich jeziora (B); opisuje piętrowe rozmieszczenie glonów w morzach i oceanach (B); podaje nazwy zwierząt żyjących w strefie otwartej toni wodnej mórz i oceanów (B)

wyjaśnia pojęcia: wody słodkie, wody słone (B); wymienia cechy budowy zwierząt wodnych ułatwiające pokonywanie oporu wody (B); opisuje warunki świetlne panujące w zbiorniku wodnym (B); wymienia cechy, którymi różnią się poszczególne odcinki rzeki (C); opisuje przystosowania organizmów żyjących w biegu górnym, środkowym i dolnym rzeki (C); wyjaśnia pojęcie „glony” (B); wskazuje poszczególne elementy budowy glonów wielokomórkowych (C); opisuje znaczenie glonów i pierwotniaków (B); opisuje warunki życia w jeziorze w zależności od pory roku (C); charakteryzuje roślinność strefy przybrzeżnej jeziora (B); opisuje warunki panujące w strefie otwartej toni wodnej jeziora (B); wyjaśnia, dlaczego w strefie wód głębokich jeziora nie występują rośliny (B); opisuje warunki panujące w strefie głębinowej mórz i oceanów (B); podaje przykłady zależności pokarmowych występujących w morzach i oceanach (C)

charakteryzuje wody słodkie występujące na Ziemi (C); wyjaśnia, dlaczego zbiornik wodny nie zamarza do dna (B); wymienia czynniki wpływające na ilość światła i głębokość, na jaką ono przenika (B); wyjaśnia pojęcie „plecha” (B); opisuje odżywianie się pierwotniaków (B); opisuje rolę pierwotniaków w łańcuchach pokarmowych (C); wyjaśnia wpływ mieszania się wód jeziora na życie organizmów wodnych (B); wyjaśnia, dlaczego w strefie przybrzeżnej jeziora występuje bogactwo organizmów żywych (B); charakteryzuje zależności pokarmowe występujące w strefie otwartej toni wodnej jeziora (C); opisuje cechy przystosowujące organizmy do życia w strefie głębinowej mórz i oceanów (B)

wymienia nazwy: najdłuższej rzeki, największego jeziora, największej głębi oceanicznej (A); wymienia przystosowania organizmów wodnych (np. żaby) do przetrwania zimy (B); podaje przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu rzek na życie i gospodarkę człowieka (B); podaje przykłady pozytywnej i negatywnej roli glonów morskich (B); zaznacza na mapie położenie morza najbardziej i najmniej zasolonego (C)

Dział 8. Odkrywamy tajemnice życia na lądzie

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 4.13, 4.14, 5.3

wymienia 2 cechy charakteryzujące skały: lite, zwięzłe i luźne (C); podaje przykłady organizmów żyjących w glebie (A); opisuje przystosowania zwierząt do zmian temperatury (C); podpisuje na schemacie nazwy warstw lasu (C); rozpoznaje na ilustracji dwa drzewa iglaste i dwa drzewa liściaste (C); opisuje wygląd łąki (uwzględnia występowanie traw, drobnych zwierząt) (B); podaje dwa przykłady znaczenia łąki (A); wyjaśnia, dlaczego nie wolno wypalać traw (B); podaje nazwy zbóż uprawianych na polach (C); podaje przykłady warzyw uprawianych na polach (B); wymienia nazwy drzew uprawianych w sadach (A); wymienia dwa szkodniki upraw polowych (A); uzupełnia brakujące ogniwa w łańcuchach pokarmowych organizmów żyjących na polu (C)

podaje przykłady poszczególnych rodzajów skał (B); opisuje budowę gleby (B); wymienia rodzaje gleb występujących w Polsce (A); opisuje rolę organizmów glebowych (C); wskazuje przystosowania roślin do ochrony przed niekorzystną (zbyt niską lub zbyt wysoką) temperaturą (C); opisuje zasady zachowania się w lesie (B); wymienia nazwy przykładowych organizmów żyjących w poszczególnych warstwach lasu (C); porównuje wygląd igieł sosny i świerka (C); wymienia cechy łąki (B); wymienia zwierzęta mieszkające na łące i żerujące na niej (B); w formie łańcucha pokarmowego przedstawia proste zależności pokarmowe między organizmami żyjącymi na łące (C); opisuje sposoby wykorzystywania roślin zbożowych (B); wymienia nazwy krzewów uprawianych w sadach (A)

opisuje budowę skał litych, zwięzłych i luźnych (C); wyjaśnia, w jaki sposób powstaje próchnica (B); porównuje żyzność poszczególnych rodzajów gleb (C); wyjaśnia, dlaczego należy dbać o glebę (B); charakteryzuje przystosowania roślin zabezpieczające przed utratą wody (C); wymienia przykłady przystosowań chroniących zwierzęta przed działaniem wiatru (B); opisuje sposoby wymiany gazowej u zwierząt lądowych (C); opisuje znaczenie lasu (B); opisuje wymagania środowiskowe wybranych gatunków zwierząt żyjących w poszczególnych warstwach lasu (C); porównuje drzewa liściaste z iglastymi (C); rozpoznaje rosnące w Polsce rośliny iglaste (C); przedstawia zmiany zachodzące na łące w różnych porach roku (C); rozpoznaje pięć gatunków roślin występujących na łące (C); wyjaśnia, które zboża należą do ozimych, a które do jarych (B); podaje przykłady wykorzystywania uprawianych warzyw (B); wymienia sprzymierzeńców człowieka w walce ze szkodnikami upraw polowych (B)

przyporządkowuje rodzaje skał do rodzajów gleb, które na nich powstały (C); opisuje przykładowe sposoby ograniczania strat wody przez zwierzęta (C); opisuje rolę wiatru w życiu roślin (B); charakteryzuje wymianę gazową u roślin (C); charakteryzuje poszczególne warstwy lasu, uwzględniając czynniki abiotyczne oraz rośliny i zwierzęta żyjące w tych warstwach (D); przyporządkowuje rodzaj lasu do typu gleby, na której rośnie (C); podaje przykłady drzew rosnących w poszczególnych typach lasów (C); przyporządkowuje nazwy gatunków roślin do charakterystycznych barw łąki (C); uzasadnia, że łąka jest środowiskiem życia wielu zwierząt (C); podaje przykłady innych upraw niż zboża, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, wskazując sposoby ich wykorzystywania (B); przedstawia zależności występujące na polu w formie łańcuchów pokarmowych (C)

opisuje przystosowania 2–3 gatunków zwierząt lub roślin do życia w ekstremalnych warunkach lądowych (C); charakteryzuje bory, grądy, łęgi i buczyny (C); wyjaśnia, czym jest walka biologiczna (B); wymienia korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania chemicznych środków zwalczających szkodniki (

KLASA V:

 

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca).

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna).

Uczeń:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra).

Uczeń:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra).

Uczeń:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca).

Uczeń:

Dział 1. Odkrywamy tajemnice map

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1

wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali (C); wyjaśnia, co to jest plan obszaru (B); oblicza odległość na planie lub mapie za pomocą podziałki liniowej, wykorzystując kroczek, cyrkiel lub linijkę (C); odczytuje wartość wysokości względnej i bezwzględnej wzniesienia przedstawionego na rysunku (C); wymienia rodzaje wzniesień (A); wskazuje na mapie ogólnogeograficznej miasta wojewódzkie, inne miasta, rzeki, jeziora (C)

oblicza wymiary przedmiotów lub obiektów w skali 1 : 10; 1 : 100 (D); wyjaśnia pojęcia: podziałka liniowa, mapa (B); opisuje sposób szacowania odległości i wysokości w terenie (B); oblicza odległość rzeczywistą za pomocą skali liniowej, wykorzystując kroczek, cyrkiel lub linijkę (C); wyjaśnia pojęcia: wysokość bezwzględna, wysokość względna (B); zapisuje wysokość bezwzględną (C); odczytuje wysokość punktu położonego na poziomicy (C); rozróżnia rodzaje wzniesień (C); rozpoznaje formy terenu na mapie ogólnogeograficznej (C); odczytuje na mapie wysokości bezwzględne gór (D)

 

 

 

 

wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu (B); oblicza wymiary przedmiotu w różnych skalach, np. 1 : 5;
1 : 20; 1 : 50 (D); wyjaśnia pojęcie poziomica (B); odczytuje przybliżoną wysokość punktu położonego między poziomicami (C); odczytuje z mapy poziomicowej wysokość względną (C); rozróżnia rodzaje zagłębień (C); wyjaśnia pojęcia barwy hipsometryczne, mapa ogólnogeograficzna (B); klasyfikuje wypukłe formy terenu, wykorzystując przedziały wysokości (C)

wyjaśnia, co to jest skala (B); zapisuje skalę różnymi sposobami (C); wyjaśnia związek odległości na mapie z zastosowaną skalą (większa, mniejsza) (D); oblicza rzeczywiste odległości między wskazanymi miastami, korzystając z podziałki liniowej (D); oblicza rzeczywiste wymiary obiektów, mając podane ich wymiary w skali, skalę i rodzaj skali (D); wyjaśnia pojęcie mapa poziomicowa (B); opisuje ukształtowanie terenu na podstawie mapy poziomicowej (D); wyjaśnia pojęcie: mapa hipsometryczna (B); klasyfikuje wypukłe i wklęsłe formy terenu, wykorzystując przedziały wysokości (C)

przelicza skale planów i map (D); oblicza odległość na planie i mapie za pomocą skali liczbowej lub mianowanej (D); oblicza różnicę wysokości między najwyżej i najniżej położonymi punktami na terenie Polski, Europy i świata (D)

Dział 2. Poznajemy naszą ojczyznę i inne kraje sąsiadujące

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 4.9, 7.1, 7.3, 7.6

opisuje  rolę wybranej siły zewnętrznej w kształtowaniu powierzchni ziemi (A); odczytuje z mapy nazwy krain tworzących wybrany pas ukształtowania powierzchni Polski (C); zaznacza na mapie Wisłę od źródła do ujścia (C); odczytuje z mapy nazwy trzech jezior (C); wymienia przykłady drzew iglastych i liściastych rosnących w polskich lasach (A); zapisuje nazwę województwa, powiatu, gminy, w której mieszka (A); zaznacza Polskę na mapie Europy i świata (C); wymienia nazwy trzech krajów sąsiadujących z Polską (A); rozpoznaje symbole UE (flaga, hymn, waluta) (C)

 

 

 

 

 

 

wymienia siły kształtujące powierzchnię ziemi (A); podaje przykłady wpływu człowieka na zmiany zachodzące na powierzchni ziemi (B); wyjaśnia, na czym polega pasowość ukształtowania powierzchni Polski (B); wymienia nazwy pasów ukształtowania powierzchni Polski (C); zaznacza na mapie Odrę od źródła do ujścia (C); wymienia typy zbiorników wodnych występujących w Polsce (A); zaznacza na mapie naturalne zbiorniki wodne (C); wymienia jednostki podziału administracyjnego Polski (A); wymienia nazwy wszystkich krajów sąsiadujących z Polską (A); podaje trzy przykłady praw, jakie mają obywatele UE (A)

opisuje rolę sił zewnętrznych w kształtowaniu powierzchni ziemi (B); zaznacza na mapie główne dopływy Wisły i Odry (C); zaznacza na mapie jeziora zaporowe (C); zaznacza na mapie największe obszary bagienne w Polsce (C); wyjaśnia, dlaczego rozmieszczenie lasów w Polsce jest nierównomierne (B); podaje nazwy województw sąsiadujących z tym, w którym mieszka (A); wymienia nazwy stolic krajów sąsiadujących z Polską (A); wyjaśnia, w jakim celu państwa UE podejmują wspólne działania (B)

wyjaśnia, na czym polega działanie sił wewnętrznych kształtujących powierzchnię ziemi (B); zaznacza na mapie dorzecze Wisły i Odry (C); wyjaśnia, w jakich celach tworzy się sztuczne zbiorniki wodne (B); opisuje zmiany lesistości Polski na przestrzeni dziesięciu wieków (A); uzasadnia konieczność podziału administracyjnego kraju (B); analizuje informacje (wykresy, tabele) dotyczące powierzchni i liczby mieszkańców wybranych krajów europejskich (D); podaje przykłady działań UE mających na celu wsparcie krajów słabiej rozwiniętych (B)

opisuje działalność lądolodu na obszarze Polski (A); opisuje, w jaki sposób powstają bagna (B); wyjaśnia, dlaczego niekorzystne jest sadzenie lasów jednogatunkowych (B); wymienia nazwy państw europejskich: największych i najmniejszych, najmniej i najbardziej zaludnionych itp. (A); podaje nazwisko przynajmniej jednego Polaka działającego we władzach Unii Europejskiej (D)

Dział 3. Poznajemy sposoby ochrony przyrody

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.4

wymienia rodzaje i źródła zanieczyszczeń najbliższego otoczenia (A); wyjaśnia, co to są dzikie składowiska śmieci (B); podaje przykłady działań służących ochronie przyrody (B); podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których zaszły korzystne i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka (B); wymienia 2–3 formy ochrony przyrody w Polsce (A); wyjaśnia, na czym polega ochrona całkowita (B); rozpoznaje rośliny i zwierzęta chronione, które może spotkać w najbliższej okolicy (C)

proponuje jedną obserwację i jedno doświadczenie wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (C); wymienia miejsca, w których powstają trujące pyły i gazy (B); wymienia źródła powstawania ścieków (A); wyjaśnia, dlaczego wysypiska stanowią zagrożenie dla środowiska (B); wyjaśnia, co to są parki narodowe (B); podaje przykłady obiektów chronionych (B); opisuje sposób zachowania się na obszarach chronionych (B); wyjaśnia, na czym polega ochrona częściowa (B); rozpoznaje wybrane gatunki roślin i zwierząt chronionych (C)

wyjaśnia, dlaczego lokalne zanieczyszczenia mogą stanowić zagrożenie dla odległych obszarów (B); wyjaśnia, dlaczego ścieki stanowią zagrożenie dla środowiska (B); wymienia działania człowieka służące ochronie przyrody (A); wyjaśnia cel ochrony przyrody (B); wyjaśnia, co to są rezerwaty przyrody (B); podaje przykłady organizmów objętych ochroną częściową (B); porównuje zasady ochrony ścisłej i częściowej (C)

opisuje sposób powstawania kwaśnych opadów i smogu (B); wyjaśnia, dlaczego ścieki stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka (B); podaje przykłady unieszkodliwiania zanieczyszczeń przez przyrodę (B); wskazuje różnice między parkiem narodowym a parkiem krajobrazowym (C); wyjaśnia, na czym polega ochrona gatunkowa (B)

przedstawia idee akcji służących ochronie przyrody (A); podaje przykłady zwierzęcych roślin i zwierząt objętych ochroną w wybranych 3-4 parkach narodowych (A)

Dział 4. Poznajemy krajobrazy nizin

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 4.1, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5

rozpoznaje na zdjęciach rodzaje krajobrazów (C); zaznacza na mapie Polski, Europy, świata Morze Bałtyckiego (C); zaznacza na mapie pas pobrzeży, jeziora przybrzeżne, Żuławy Wiślane i 3–4 miejscowości turystyczne, w tym Gdańsk (C); zaznacza na mapie największe i najgłębsze jezioro w Polsce (C); zaznacza na mapie pas Nizin Środkowopolskich (C); wymienia po dwie cechy krajobrazów: nizinnego i wielkomiejskiego (A); wymienia trzy zabytki, które warto obejrzeć, będąc w Warszawie (A); rozpoznaje symbole parków narodowych pasa nizin (C); wpisuje na mapie nazwy dwóch wskazanych parków narodowych (C)

wymienia rodzaje krajobrazów (A); wyjaśnia pojęcie morze śródlądowe (B); rozpoznaje pospolite organizmy występujące w Morzu Bałtyckim (C); opisuje cechy wybrzeża niskiego i wybrzeża wysokiego (B); wymienia atrakcje turystyczne Gdańska (A); wymienia cechy krajobrazu pojezierzy (A); opisuje krajobraz nizinny (B); zaznacza na mapie miasta, w których dominuje krajobraz wielkomiejski (C); wymienia trzy atrakcje turystyczne Warszawy (B); opisuje wybrany park narodowy (położenie, symbol, osobliwości przyrodnicze) (C)

wymienia składniki, które należy uwzględnić, opisując krajobraz (A); wyjaśnia, dlaczego Morze Bałtyckie jest morzem słabo zasolonym (B); rozpoznaje wybrane organizmy samożywne występujące w Morzu Bałtyckim (C); wyjaśnia pojęcia: cieśnina, wydmy ruchome, depresja (B); wyjaśnia, na czym polega niszcząca działalność morza (B); opisuje krajobraz wybranego pojezierza (B); opisuje krajobraz Nizin Mazowieckich (B); opisuje krajobraz wielkomiejski (B); charakteryzuje parki narodowe położone w pasie nizin (C)

podaje przykłady działalności człowieka skutkujące przekształcaniem krajobrazu (B); wyjaśnia, dlaczego Morze Bałtyckie należy do mórz chłodnych (B); charakteryzuje rozmieszczenie organizmów żyjących w Morzu Bałtyckim, uwzględniając głębokość i zasolenie (C); opisuje rolę Wisły w kształtowaniu krajobrazu nadmorskiego (B); opisuje, w jaki sposób kształtował się krajobraz pojezierzy (B); opisuje osobliwości przyrodnicze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (A); opisuje zmiany, jakie zaszły w krajobrazie Nizin Środkowopolskich (D); opisuje zmiany zachodzące w krajobrazie wielkomiejskim Warszawy (A)

wskazuje pozytywne i negatywne skutki przekształcenia (lub nie) krajobrazu najbliższej okolicy (D); opisuje sposób powstawania bryzy (B); wymienia atrakcje turystyczne miast nadmorskich, np. Gdyni, Sopotu (B); wymienia osobliwości przyrodnicze pojezierzy (A); wymienia nazwy rzadkich gatunków zwierzęcych roślin i zwierząt występujących na terenie p parków narodowych pasa nizin (A)

Dział 5. Poznajemy krajobrazy wyżyn

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 4.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5

zaznacza na mapie Polski pas wyżyn (C); zaznacza na mapie: Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowsko-
-Częstochowską i Wyżynę Lubelską (C); rozpoznaje rośliny uprawiane na Wyżynie Lubelskiej (C); rozpoznaje na zdjęciach 2–3 zabytki Krakowa (C); rozpoznaje symbole parków narodowych pasa wyżyn (C)

wymienia cechy krajobrazu wyżyn: Śląskiej, Krakowsko-
-Częstochowskiej, Lubelskiej (A); podpisuje na mapie nazwy głównych miast Wyżyny Lubelskiej (C); opisuje dowolny zabytek Krakowa (C); podaje przykłady 2–3 zwierząt żyjących w Ojcowskim PN i Roztoczańskim PN (C)

 

opisuje proces przekształcania krajobrazu Wyżyny Śląskiej z naturalnego w miejsko-
-przemysłowy (B); podaje przykłady zmian w środowisku Wyżyny Śląskiej spowodowanych działalnością człowieka (B); wyjaśnia pojęcie krasowienia (B); wymienia przyczyny różnorodności świata roślin Wyżyny Krakowsko-
-Częstochowskiej (A); opisuje czynniki, dzięki którym na Wyżynie Lubelskiej intensywnie rozwinęło się rolnictwo (B); wyjaśnia pojęcie kotlin podkarpackich (B)

podaje przykłady wpływu środowiska na zdrowie ludzi (B); wymienia postaci, w jakich węgiel występuje w skorupie ziemskiej (A); opisuje sposób wykorzystania poszczególnych postaci węgla (B); opisuje wpływ turystyki na przyrodę parków narodowych (B); wymienia nazwy rzadkich gatunków zwierzęcych roślin i zwierząt występujących w poznanych parkach narodowych wyżyn (A)

Dział 6. Poznajemy krajobrazy gór

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 4.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

podpisuje na mapie Polski Góry Świętokrzyskie, Sudety i Karpaty (C); na podstawie zdjęcia wymienia 2–3 cechy krajobrazu wysokogórskiego (B); wymienia 2–3 cechy tatrzańskiej pogody (A); podaje nazwy pięter roślinności w Tatrach (A); rozpoznaje symbole parków narodowych pasa gór (C)

wymienia trzy cechy krajobrazu Gór Świętokrzyskich i Karkonoszy (A); porównuje roślinność regla dolnego i regla górnego (C); wymienia nazwy parków narodowych położonych w Górach Świętokrzyskich, Sudetach i Karpatach (A); wymienia 2–3 osobliwości wybranego górskiego parku narodowego (A)

opisuje krajobraz Gór Świętokrzyskich i Karkonoszy (C); wymienia cechy krajobrazu wysokogórskiego (A); wyjaśnia, dlaczego roślinność w górach jest rozmieszczona piętrowo (B); oblicza temperaturę powietrza na szczytach, znając temperaturę powietrza u podnóża gór (D); charakteryzuje wybrany park narodowy gór (B)

porównuje krajobraz Sudetów z krajobrazem Gór Świętokrzyskich (C); charakteryzuje skały występujące w górach (B); wymienia nazwy dużych tatrzańskich jezior, jaskiń i dolin (A); porównuje krajobraz Tatr Wysokich z krajobrazem Tatr Zachodnich (C); opisuje cechy budowy roślin z poszczególnych pięter umożliwiające im życie na danej wysokości (C); opisuje poznane górskie parki narodowe (B)

 

wymienia zasady, których należy przestrzegać, wybierając się w góry (A); opisuje wpływ turystyki na przyrodę parków narodowych pasa gór (B); wymienia nazwy rzadkich gatunków zwierzęcych roślin i zwierząt występujących w górskich parkach narodowych (A)

Dział 7. Odkrywamy tajemnice świata roślin i grzybów

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.7, 4.3, 4.4, 4.5, 9.1

wymienia miejsca występowania mchów i paprotników, roślin nasiennych, grzybów (A); rozpoznaje przedstawicieli mchów i paprotników (C); podpisuje na ilustracji organy rośliny nasiennej (C); wymienia trzy przykłady znaczenia roślin nasiennych (A); opisuje budowę zewnętrzną pędu nadziemnego (B); opisuje sposób rozmnażania rośliny ozdobnej przez podział (a); podpisuje na rysunku poszczególne części kwiatu (C); podaje przykłady rozsiewania nasion (A); podaje nazwy części grzyba (A); na podstawie ilustracji wymienia charakterystyczne cechy muchomora sromotnikowego (C); rozpoznaje 2–3 gatunki grzybów jadalnych (C); dobiera przyrząd do obserwowanej części rośliny (C)

opisuje budowę zewnętrzną mchu i paproci, rośliny nasiennej, grzyba (B); opisuje znaczenie mchów w przyrodzie (B); podaje 3–4 przykłady znaczenia roślin nasiennych w przyrodzie i dla gospodarki człowieka (B); opisuje rolę pędu nadziemnego roślin nasiennych (B); wymienia funkcje liścia (A); rozpoznaje typy systemów korzeniowych roślin (C); wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie bezpłciowe roślin (B); podpisuje na rysunku części kwiatu (A); podpisuje na schemacie etapy cyklu rozwojowego rośliny okrytonasiennej (D); wymienia miejsca występowania grzybów (A); odróżnia gatunki grzybów jadalnych od gatunków grzybów trujących (D); podaje po 2–3 przykłady pozytywnej i negatywnej roli grzybów (B)

 

opisuje budowę zewnętrzną skrzypów i widłaków (B); wyjaśnia pojęcia: rośliny nasienne, rośliny nagonasienne i okrytonasienne (B); porównuje systemy korzeniowe: palowy i wiązkowy (C); wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie płciowe roślin (B); opisuje rolę poszczególnych części kwiatu (C); wyjaśnia znaczenie pojęć: zapylenie i zapłodnienie (B); charakteryzuje przystosowania owoców do różnych sposobów rozprzestrzeniania zawartych w nich nasion (C); wyjaśnia, dlaczego grzyby tworzą odrębne królestwo (B); opisuje budowę grzybów wielokomórkowych (B

opisuje rolę poszczególnych części ciała mchu (B); wskazuje cechy wspólne w procesie rozmnażania mchów i paprotników (C); porównuje budowę zewnętrzną paproci, skrzypów i widłaków (D); podaje przykłady różnych typów poznanych organów roślinnych (B); porównuje budowę dwóch roślin okrytonasiennych np. tulipana i mniszka lekarskiego (D); opisuje proces zapylenia i zapłodnienia u roślin okrytonasiennych (B); opisuje budowę owocu (C); wymienia różnice między grzybami i roślinami (B); opisuje sposób postępowania w przypadku podejrzenia zatrucia grzybami (A)

opisuje budowę komórki roślinnej (B); podaje przykłady chronionych gatunków paprotników (D); podaje przykłady różnych przystosowań kwiatów do zapylania (B); charakteryzuje porosty (C); podaje przykłady grzybów chronionych (B)

Dział 8. Odkrywamy tajemnice materii

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 10.7, 14.4

podaje przykłady ciał stałych, cieczy i gazów (B); rysuje ułożenie drobin w ciałach stałych, cieczach i gazach (C); wymienia właściwości mechaniczne wybranych ciał stałych (A); podaje przykłady przedmiotów wykonanych z ciał kruchych, twardych i sprężystych (A); podpisuje bieguny magnetyczne w magnesie (C); wymienia czynniki wpływające na szybkość parowania cieczy (A); wymienia nazwy jednostek masy (A); podaje przykłady ciał stałych dobrze i źle przewodzących ciepło (C); podaje przykłady wykorzystania w praktyce zjawiska rozszerzalności cieplnej cieczy (A)

wyjaśnia, czym są drobiny (B); opisuje wpływ temperatury na zmiany stanu skupienia substancji (A); rozpoznaje stan skupienia substancji na podstawie ułożenia drobin (C); wymienia właściwości mechaniczne ciał stałych (A); podaje przykłady wykorzystania w życiu właściwości plastycznych i magnetycznych ciał stałych (A); określa właściwości cieczy w zakresie kształtu i ściśliwości (A); podaje sposób wyznaczenia masy (A); opisuje, popierając przykładami, zjawisko dyfuzji w gazach (B); opisuje wpływ temperatury na objętość gazów (B)

porównuje właściwości wody w trzech stanach skupienia (C); opisuje ułożenie drobin w ciałach stałych, cieczach i gazach (B); wyjaśnia, czym jest magnes (B); podaje przykłady ciał przyciąganych i nieprzyciąganych przez magnes (B); porównuje właściwości ciał stałych i cieczy w zakresie kształtu i ściśliwości (C); oblicza masę substancji o danej objętości, mając daną masę 1 cm3 tej substancji (C); wyjaśnia pojęcia: przewodnik ciepła, izolator ciepła (B); wyjaśnia, na czym polega nietypowa rozszerzalność cieplna wody (B); porównuje zjawiska parowania i wrzenia (C)

wyjaśnia, od czego zależą właściwości substancji (B); porównuje ruch drobin w ciałach stałych, cieczach i gazach (C); wyjaśnia, dlaczego ciała stałe mają określony kształt i określoną objętość (B); opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów (B); wyjaśnia, na czym polega zjawisko dyfuzji w cieczach (B); porównuje przebieg dyfuzji w cieczach i w gazach (C); podaje przykłady zastosowania przewodnictwa cieplnego ciał stałych (B); wyjaśnia związek rozszerzalności cieplnej ciał stałych z ich budową drobinową (C); wyjaśnia, dlaczego szybkość parowania cieczy zależy od jej temperatury (B)

wyjaśnia, czym jest atom (D); podaje przykłady dwóch cieczy, w których nie zaobserwujemy zjawiska dyfuzji, np. woda i olej; woda i benzyna (B); wyjaśnia pojęcie gęstości substancji (B); wyjaśnia, co to jest próżnia (B); wyjaśnia zasadę działania termosu (D); wyjaśnia wpływ temperatury powietrza na dokładność pomiarów wykonywanych przy użyciu metalowej taśmy mierniczej (B)

 

KLASA VI:

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca).

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna).

Uczeń:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra).

Uczeń:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra).

Uczeń:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca).

Uczeń:

Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 10.7; 10.8; 11.1; 11.2; 11.3; 11.6; 11.7; 11.8; 12.1; 12.2; 12.4

rozpoznaje na ilustracji twórcę teorii heliocentrycznej (A); podpisuje przedstawione na ilustracji ciała niebieskie (gwiazda, planeta, księżyc) (C); rozpoznaje na ilustracji Ziemię i Księżyc (C); opisuje kształt Ziemi (B); podaje przykłady ciał przyciąganych przez magnes i tych, których magnes nie przyciąga (A); podpisuje na rysunku globusa północny i południowy biegun geograficzny, półkule: wschodnią, zachodnią, północną i południową (C) wyjaśnia, dlaczego na Ziemi następują po sobie dzień i noc (B); podaje, ile czasu trwa obieg Ziemi dookoła Słońca (A); wymienia daty rozpoczęcia kalendarzowych pór roku (A); podpisuje na rysunkach zwrotniki Raka i Koziorożca, równik i koła podbiegunowe (C); wymienia nazwy wszystkich ,kontynentów i trzech oceanów na kuli ziemskiej (A); opisuje odkrycie Krzysztofa Kolumba (A)

odróżnia gwiazdy od innych ciał niebieskich (B); wymienia rodzaje ciał niebieskich (A); podpisuje bieguny magnesów przyciągających się i odpychających się (C); rysuje linie sił pola magnetycznego (C); podpisuje na rysunku schematycznym: południki, południk zerowy i południk 180̊, równoleżniki, równik (C); zaznacza na mapie punkty leżące na tym samym południku lub równoleżniku (C); zaznacza na rysunku schematycznym kierunek ruchu obrotowego Ziemi (C); podpisuje na rysunku mapy świata strefy oświetlenia Ziemi (C); wymienia nazwy oceanów (A); zaznacza na mapie trasę wyprawy morskiej Ferdynanda Magellana (C)

omawia najważniejsze założenia teorii heliocentrycznej (B); wymienia w kolejności planety Układu Słonecznego (A); rozpoznaje ciała niebieskie na podstawie opisu (C); zaznacza na rysunki oś ziemską (B); wyjaśnia znaczenie terminów: bieguny jednoimienne, bieguny różnoimienne (B); opisuje zasadę działania kompasu (B); wymienia czynniki zakłócające działanie kompasu (A); wyjaśnia znaczenie pojęć: siatka geograficzna, siatka kartograficzna, południki, równoleżniki, równik (B); wymienia skutki nachylenia osi ziemskiej (A); zaznacza na rysunku oświetlenie Ziemi w dniach tzw. przesileń (C); opisuje rolę oceanu jako magazynu żywności i źródła surowców mineralnych (B); wymienia przyczyny wielkich odkryć geograficznych (A)

wymienia, popierając przykładami, typy planet (A); wyjaśnia znaczenie terminów: pole magnetyczne, linie sił pola magnetycznego (B); opisuje zależność między położeniem ziemskich biegunów geograficznych i magnetycznych (B); opisuje różnice między południkami a równoleżnikami (C); odszukuje punkt na mapie mając dane jego współrzędne geograficzne (D) wyjaśnia, dlaczego na Ziemi istnieją różnice czasu (B); wyjaśnia, dlaczego na obszarach podbiegunowych trwa noc polarna i dzień polarny (B); opisuje wpływ zmian oświetlenia Ziemi przez Słońce na warunki życia organizmów (B); opisuje poznane kontynenty (B); zaznacza na mapie portugalską drogę wschodnią i zachodni szlak hiszpański (C)

wyjaśnia, dlaczego Ziemia jest wielkim magnesem, wykorzystując wiadomości na temat budowy jej wnętrza (B); wyjaśnia pojęcia: długość geograficzna, szerokość geograficzna (B); określa położenie geograficzne dowolnego punktu na mapie (D); spośród dwóch wybranych miast wskazuje miasto, w którym Słońce wzejdzie lub zajdzie wcześniej (D)

Dział 2. Poznajemy zjawiska fizyczne

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10; 9.5; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.4; 11.5;                                                                      15.1; 15.2; 15.3

na podstawie rysunku toru rozpoznaje ruch prostoliniowy i krzywoliniowy (C); podaje przykłady występowania siły tarcia (A); wymienia czynniki, od których zależy wielkość siły oporu (A); podaje przykłady elektryzowania ciał (B); podaje przykłady odbiorników prądu (A); rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego (C); wymienia zasady bezpiecznego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej (A); podaje przykłady sztucznych źródeł światła (A); podaje cechy obrazu zaobserwowanego przez camerę obscurę (B); rysuje schemat odbicia promieni świetlnych od powierzchni gładkiej (C); wyjaśnia, dlaczego należy używać elementów odblaskowych (B); wymienia źródła dźwięku (A)

wyjaśnia, czym jest ruch ciał (B); charakteryzuje wielkości opisujące ruch: prędkość, drogę i czas (B); wyjaśnia pojęcie: siła oporu (B); opisuje wzajemne oddziaływanie ładunków o takich samych i różnych znakach (B); podaje przykłady źródeł prądu, przewodników i izolatorów elektrycznych (A); podaje przykłady naturalnych źródeł światła (A); rysuje odbicie promieni świetlnych od powierzchni chropowatej (C); wyjaśnia, kiedy obraz oglądany przez lupę jest obrazem powiększonym (B); wymienia cechy dźwięku (B); porównuje prędkość rozchodzenia się dźwięku w różnych ośrodkach (C)

wyjaśnia, czym jest układ odniesienia (B); wyjaśnia, na czym polega względność ruchu (B); oblicza prędkość poruszającego się ciała (C); wymienia sposoby zwiększania i zmniejszania siły tarcia (B); opisuje znaczenie sił oporu (B); wyjaśnia, czym jest siła elektryczna (B); wyjaśnia, popierając przykładami, pojęcia: przewodniki i izolatory (B); wymienia skutki przepływu prądu elektrycznego (A); wyjaśnia, czym jest promień świetlny (B); podaje przykłady wykorzystania camery obscury (A) podaje przykłady przyrządów, w których wykorzystano zjawisko odbicia światła (B); opisuje cechy dźwięku (B); opisuje wpływ hałasu na organizm człowieka (B)

oblicza drogę, czas, mając podane pozostałe wielkości opisujące ruch (D); wyjaśnia, od czego zależy siła tarcia (B); porównuje siły oporu powietrza i wody (C); wyjaśnia, czym są wyładowania elektryczne (B); wyjaśnia, czym jest prąd elektryczny (B); opisuje wpływ przepływającego prądu na igłę magnetyczną (B); opisuje sposób rozchodzenia się światła i dźwięku (B); opisuje zasadę działania camery obscury (B); wyjaśnia pojęcia: odbicie zwierciadlane, ognisko, ogniskowa (B); opisuje sposób powstawania obrazu w oku (B); porównuje prędkość światła i dźwięku (C)

wykonuje obliczenia wymagające przeliczania jednostek prędkości (D); opisuje przystosowania budowy zewnętrznej zwierząt służące zmniejszaniu siły oporu ich ruchu (B); wyjaśnia, dlaczego przebywanie w samochodzie podczas burzy jest bezpieczne (B); opisuje zasadę działania bezpieczników (B); opisuje zjawisko zaćmienia Słońca; opisuje zjawiska echa, echolokacji (B)

Dział 3. Odkrywamy tajemnice świata zwierząt

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.8; 4.3; 4.4; 4.11; 4.14

wymienia miejsca, w których żyją zwierzęta (A); podpisuje na ilustracji parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice, stawonogi (B); wymienia miejsca, w których żyją mięczaki (A); podpisuje na rysunku części ciała ryby (B); rozpoznaje na ilustracjach płazy oraz ryby morskie i słodkowodne, (C); wymienia miejsca występowania gadów (A); przyporządkowuje pokazane na rysunkach gady do poszczególnych grup systematycznych (C); wymienia trzy cechy budowy ptaków świadczące o ich przystosowaniu do lotu (A); wymienia charakterystyczne cechy ptaków drapieżnych (A); rozpoznaje na ilustracjach wybrane gatunki ssaków żyjących w Polsce (C)

przyporządkowuje poznane zwierzęta do kręgowców i bezkręgowców (B); opisuje budowę zewnętrzną tasiemca (B); wymienia wspólne cechy budowy różnych grup stawonogów (A); podpisuje na rysunku części ciała stawonogów i mięczaków (B); wymienia cechy budowy zewnętrznej ryb świadczące o ich przystosowaniu do życia w wodzie (A); wymienia cechy budowy zewnętrznej płazów przystosowujące je do życia w dwóch środowiskach (A); rozpoznaje trzy gatunki gadów żyjące w Polsce (C); wymienia charakterystyczne cechy ptaków brodzących (A); opisuje przekształcenia kończyn ssaka w zależności od pełnionych przez nie funkcji (B)

podaje przykłady zwierząt należących do kręgowców i bezkręgowców (A); opisuje pokrycie ciała stawonogów (B); porównuje budowę przedstawicieli poszczególnych grup stawonogów (C); rozpoznaje na ilustracjach przedstawicieli poszczególnych grup mięczaków (C); opisuje sposób oddychania ryb (B); wyjaśnia określenie: ryby dwuśrodowiskowe (B); wymienia cechy budowy gadów świadczące o ich przystosowaniu do życia na lądzie (A); wyjaśnia, popierając przykładami, pojęcia: gniazdownik, zagniazdownik (B); opisuje przystosowania ssaków do życia w różnych typach środowisk (B)

wymienia charakterystyczne cechy kręgowców i bezkręgowców (A); porównuje postać polipa i meduzy (D); porównuje płazińce i nicienie (C); wskazuje różnice w budowie przedstawicieli poszczególnych grup mięczaków (B); opisuje sposób rozmnażania się ryb (B); dzieli płazy na bezogonowe i ogoniaste, podając ich charakterystyczne cechy (C); opisuje sposób rozmnażania się gadów (B); wyjaśnia, dlaczego ptaki mają bardzo dobrze rozwinięty układ oddechowy (B); porównuje budowę płazów i gadów (D); charakteryzuje poznane grupy ptaków (C); opisuje sposób rozmnażania się ssaków (B)

 

Dział 4. Poznajemy różnorodność krajobrazów Ziemi

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 3.11; 7.3; 7.7; 13.1; 13.2; 13.3; 13.4

wymienia składniki pogody (A); podpisuje na mapie przynajmniej trzy strefy klimatyczne Ziemi (C); wymienia dwie cechy klimatu strefy wilgotnych lasów równikowych (A); rozpoznaje na ilustracjach krajobrazy strefy: wilgotnych lasów równikowych, sawann, pustyń gorących, śródziemnomorskiej, lasów mieszanych, stepów, tajgi, tundry, pustyń lodowych, gór wysokich (B); rozpoznaje na ilustracjach po trzy przykłady roślin i zwierząt występujących w omawianych strefach (C); podpisuje na mapie Saharę (B); wymienia pięć produktów otrzymywanych z roślin uprawianych w strefie śródziemnomorskiej (A)

wyjaśnia pojęcia: pogoda, klimat (B); wymienia cechy klimatu: morskiego, kontynentalnego, górskiego (A); podpisuje na mapie przynajmniej trzy strefy krajobrazowe świata (C); podpisuje na mapie strefy: wilgotnych lasów równikowych, sawann, pustyń gorących, śródziemnomorskiej, lasów mieszanych, stepów, tajgi, tundry, pustyń lodowych, gór wysokich (C); rozpoznaje wybrane zwierzęta wilgotnych lasów równikowych (C); odczytuje z wykresu klimatycznego informacje dotyczące przebiegu temperatury powietrza i opadów w omawianych strefach (C); opisuje przystosowania wybranych zwierząt do życia w omawianych strefach (B); rozpoznaje na ilustracjach pięć roślin uprawianych w strefie śródziemnomorskiej (C); wymienia po kolei piętra roślinne w Tatrach (A)

określa, jakie czynniki wpływają na występowanie danego klimatu (B); wyjaśnia pojęcia: strefy klimatyczne, klimat astrefowy (B); opisuje wpływ działalności człowieka na zmiany krajobrazów Ziemi (B); podaje przykłady działań człowieka w strefie wilgotnych lasów równikowych (B); opisuje roślinność sawanny oraz przystosowania roślinności pustyń i stepów (B); wymienia charakterystyczne elementy krajobrazu pustynnego (A); opisuje cechy klimatu: śródziemnomorskiego, tundry, pustyń lodowych i wysokogórskiego (B); opisuje przystosowania drzew liściastych do zmian temperatury w ciągu roku i drzew iglastych do warunków klimatycznych tajgi (B); wyjaśnia pojęcia: step, pampa, preria (B); opisuje przystosowania ssaków do życia na obszarach polarnych (B); wymienia po kolei piętra roślinne w Alpach (A)

opisuje cechy klimatu na podstawie informacji zawartych na wykresie klimatycznym (C); opisuje związek między oświetleniem Ziemi a występowaniem stref klimatycznych (B); opisuje strukturę wilgotnego lasu równikowego (B); opisuje zagrożenia wynikające z działalności człowieka w strefie wilgotnych lasów równikowych (B); opisuje przystosowania roślin do życia w strefie sawann (B); opisuje rodzaje pustyń gorących, podając ich przykłady (B); opisuje cechy roślin tworzących makię śródziemnomorską (B); wyjaśnia pojęcie: roślinność twardolistna (B); porównuje strukturę lasu liściastego i wilgotnego lasu równikowego (C); podaje przykłady przekształcania stepów przez człowieka (A); porównuje Arktykę i Antarktydę (C); porównuje piętra roślinne Tatr i Alp (C)

podaje przykłady gatunków endemicznych występujących w wybranych strefach krajobrazowych (A); opisuje sposób powstawania deszczy zenitalnych (B); opisuje życie i zajęcia mieszkańców poznanych stref (B); przyporządkowuje podane gatunki roślin i zwierząt do poszczególnych stref krajobrazowych (D)

Dział 5. Poznajemy substancje i ich przemiany

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 6.1; 14.1; 14.2; 14.3; 14.5; 14.6

wymienia przykłady mieszanin (A); wymienia sposoby rozdzielania mieszanin niejednorodnych (A); podaje przykłady wykorzystania różnych sposobów rozdzielania mieszania w życiu codziennym (B); nazywa przemiany stanów skupienia substancji (A)

wyjaśnia, podając przykłady, pojęcia: mieszanina niejednorodna i mieszanina jednorodna (B); wymienia czynniki przyspieszające proces rozpuszczania (A); do podanych mieszanin dobiera sposób ich rozdzielania (C); wyjaśnia różnice między rozpuszczaniem a topnieniem (B); podaje przykłady przemian nieodwracalnych zachodzących w najbliższym otoczeniu (A)

 

wyjaśnia, na czym polega rozpuszczanie (B); charakteryzuje powietrze jako jednorodną mieszaninę gazów (C); opisuje sposoby rozdzielania podanych mieszanin jednorodnych i niejednorodnych (B); opisuje spalanie jako przykład przemiany nieodwracalnej (B); porównuje procesy utleniania i spalania (C)

wyjaśnia, dlaczego katastrofy tankowców stanowią zagrożenie dla organizmów morskich (B); opisuje sposób rozdzielenia składników naftowej podanej mieszaniny jednorodnej, której składnikami są ciecze (B)

Dział 6. Odkrywamy, jak się zmienia Ziemia

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 5.2; 5.3; 5.4; 5.5

wymienia przykłady zasobów przyrody (A); wymienia dwa przykłady globalnych skutków zanieczyszczeń środowiska (B); wymienia nazwy gazów cieplarnianych (A); proponuje dwa sposoby ratowania ginących gatunków roślin i zwierząt (B)

wyjaśnia pojęcia: zasoby przyrody, dziura ozonowa (B); podaje po dwa przykłady zasobów odnawialnych i nieodnawialnych (B); wymienia przyczyny zanieczyszczeń środowiska (A); na podstawie schematu opisuje powstawanie efektu cieplarnianego (B); podaje przykłady negatywnego wpływu kwaśnych opadów na stan środowiska (B); podaje przykłady pamiątek z podróży (przedmiotów), których przywożenie jest zabronione (B)

charakteryzuje wyczerpywalne i niewyczerpywalne zasoby przyrody (B); wyjaśnia, dlaczego zanieczyszczenia powietrza należą do szczególnie niebezpiecznych (B); wymienia czynniki wpływające na wzrost ilości gazów cieplarnianych w atmosferze (A); podaje przykłady działań na rzecz ochrony przyrody prowadzonych przez organizacje międzynarodowe (A)

wyjaśnia, podając przykłady, czym są odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody (B); opisuje rolę warstwy ozonowej (B); opisuje skutki wzrostu ilości gazów cieplarnianych dla środowiska przyrodniczego (B); podaje sposoby zapobiegania kwaśnym opadom (B); podaje przykłady zadań z zakresu ochrony przyrody wymagających międzynarodowej współpracy (A); podaje przykłady międzynarodowych konwencji na rzecz ochrony przyrody (A)

podaje przykłady wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie i życie ludzi w Polsce i na świecie (A)

 

HISTORIA KL. IV-VI

ZA CO BĘDZIEMY OCENIANI Z HISTORII  – klasy 4-6

Przedmiotem oceniania są:

 

-wiadomości (wiedza przedmiotowa),

-umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich wniosków),

postawa ucznia i jego aktywność oraz dyscyplina pracy.

 

 

Formy aktywności podlegające ocenie:

Odpowiedzi ustne

-przynajmniej1 w każdym semestrze, np. swobodna dłuższa wypowiedź na określony temat w oparciu o pojęcia, daty i fakty historyczne.

Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji,

w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.

Wypowiedzi pisemne:

-kartkówki ( 10 -15 min. ) obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane ( mają rangę odpowiedzi ustnej).

-sprawdziany podsumowujące poszczególne działy, poprzedzone są lekcję powtórzeniową z podaniem zakresu materiału. Zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem

 

Umiejętności doskonalone w domu

-praca domowa: ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji

(w przypadku prac ustnych), zgodność z poziomem wymagań i oceniane są według

skali

-celujący

-bardzo dobry

-dobry

-dostateczny

-dopuszczający.

W przypadku 3 braków pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Samodzielnie opracowane prace dodatkowe oparte na innych źródłach niż podręcznik                              ( plansze, rysunki, referaty, gazetki itp.) oceniane są:

-celujący

-bardzo dobry

-dobry)

 

 

 

 

 

Oceny cząstkowe w dzienniku wyrażane są cyfrą w skali 1-6.

 

Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie wg skali:

celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Jeżeli uczeń często opuszcza zajęcia z przyczyn losowych liczba ocen może być mniejsza.

 

Każdej ocenie towarzyszy komentarz ustny lub pisemny wskazujący mocne i słabe strony jego pracy.

 

Kryteria ocen:

Wypowiedzi ustne.

Oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie terminologii historycznej, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych (mapy, tablice graficzne) itp.

 

celujący -odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, prezentuje własne przemyślenia i oceny, łączy wiadomości  z różnych źródeł wiedzy, uczestniczy w konkursach przedmiotowych.

 

bardzo dobry

-odpowiedź jest trafna i wyczerpująca, zgodna z tematem, łączy fakty i wydarzenia                         w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć historycznych, stosuje chronologię i hierarchię treści w oparciu biegłą umiejętność posługiwania się osią czasu

 

-porównuje, wyjaśnia, wyciąga wnioski i dostrzega związki przyczynowo skutkowe, biegle posługuje się mapą, umiejętnie analizuje teksty źródłowe, posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej                            oraz problemów społecznych i gospodarczo-politycznych.

 

-dobry

-odpowiedź zasadniczo samodzielna, ale nie wyczerpująca w pełni, dane zagadnienie ,

zawiera większość wymaganych treści, wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych oraz potrafi je wyjaśnić i ocenić, dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów, zna daty i potrafi je nanieść na oś czasu, potrafi posługiwać się mapą, bierze udział w dyskusji

-uzasadnia swoje racje w sposób komunikatywny.

 

dostateczny

-odpowiedź odbywa się przy pomocy nauczyciela, uczeń zna ważniejsze fakty, daty, pojęcia i postacie historyczne,  jednak nie zawsze potrafi je prawidłowo zinterpretować, określa wiek wydarzenia, potrafi odczytać oś czasu, raczej rzadko korzysta z mapy.

 

dopuszczający

–wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych, jednak niezbyt precyzyjnie udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela, posiada duże braki                                  w wiadomościach i umiejętnościach, podstawowe fakty historyczne wyjaśnia z pomocą nauczyciela oraz w oparciu o podręcznik i materiały ilustracyjne.

 

niedostateczny

-nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych przez nauczyciela nawet  elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, posiada bardzo duże braki w wiadomościach koniecznych.

 

 

 

 

Prace pisemne

W przypadku wypowiedzi pisemnych tzw. sprawdzianów przyjmuje

się kryteria (procenty uzyskanych punktów):

100%-ocena celująca

99-91% -ocena bardzo dobra

90-71% -ocena dobra

70-51% -ocena dostateczna

50-31% -ocena dopuszczająca

30-0% -ocena niedostateczna

 

 

 

1.Nauczyciel oddaje sprawdziany w terminie dwóch tygodni.

2.Sprawdziany, z których uczeń otrzymał ocena niedostateczną lub dopuszczającą uczeń ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę z poprawianego sprawdzianu.

3.Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły.

 

SPOSÓB USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia              z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności:

-sprawdziany,

-odpowiedzi ustne i kartkówki,

-aktywność na zajęciach,

-aktywność pozalekcyjna,

-prace domowe i prace długoterminowe itp.

-posługiwanie się pomocami naukowymi (oś czasu, mapy, atlasy, słowniki itp.)

-prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.

Klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych

 

 

 

 

Ocenę niedostateczny

otrzymuje uczeń, który:

-nie opanował treści koniecznych,

-ma bardzo poważne braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, uniemożliwiające dalszą naukę,

-nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem,

-nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,

-notorycznie nie odrabia pracy domowej.

 

Ocenę dopuszczający

otrzymuje uczeń, który:

-wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych,

-ma duże braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi                     je nadrobić,

-rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,

-przejawia gotowość i chęć do przyjmowania nowych wiadomości i współpracy                             z nauczycielem.

-stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń,

-stara się czytać zagadnienia zawarte w podręczniku i wyróżnia fakty najistotniejsze,

-raczej odrabia zadania domowe.

 

Ocenę dostateczny

otrzymuje uczeń, który:

-opanował treści przewidziane w programie nauczania na poziomie podstawowym,

-rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o podstawowym stopniu trudności i niewielkim

stopniu złożoności

-ocenia wydarzenie historyczne i opisuje z pomocą nauczyciela oraz pomocy

dydaktycznych,

-zna podstawowe pojęcia historyczne,

-posiada znajomość podstawowej wiedzy faktograficznej, próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje,

-odczytuje wydarzenia z osi czasu,

-określa wiek zdarzenia i zna ważne daty,

 

-dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami historycznymi,

-wykazuje minimalną aktywność na lekcji

-odrabia prace domowe

-poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

 

Ocenę dobry

otrzymuje uczeń, który:

-potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności i złożoności,

-poprawnie ocenia i opisuje wydarzenie historyczne,

-wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych,

-ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia historyczne,

-dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów,

-wykazuje się dużą znajomością dat,

-prawidłowo posługuje się osią czasu

-nanosi daty, określa wiek itp.

-poprawnie posługuje się mapą,

-rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł wiedzy,

-efektywnie współpracuje w zespole i dość aktywnie pracuje

w grupie,

-bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów.

 

Ocenę bardzo dobry

otrzymuje uczeń, który:

-opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania historii,

-sprawnie posługuje się wiadomościami łączy, analizuje i opisuje fakty i wydarzenia w

oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć historycznych,

-stosuje chronologię i hierarchię treści,

-rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty                  i zjawiska historyczne,

-posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej oraz problemów społecznych i gospodarczo-politycznych,

 

-potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń,

-biegle posługuje się mapą,

-umiejętnie analizuje teksty źródłowe,

-umie bronić swoich poglądów,

-wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.

 

Ocenę celujący

otrzymuje uczeń, który:

-w wysokim stopniu opanował treści programowe,

-umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabytą wiedzę,

-bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,

-samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania.

Warunkiem uzyskania oceny celującej śródrocznej oraz rocznej jest posiadanie                       przez ucznia najwyższych ocen ze sprawdzianów celujących  oraz bardzo dobrych!

Ocena śródroczna i roczna jest efektem pracy i nauki ucznia

podczas całego semestru oraz roku szkolnego

-nie uwzględnia się możliwości poprawiania ocen pod koniec roku lub półrocza

 

PLASTYKA KL. IV-VI: 

Ocena z przedmiotu uwzględnia dwa podstawowe aspekty:

Twórczość plastyczna dziecka:

– zaangażowanie

– wkład pracy

– szukanie różnorodnych rozwiązań problemu

 

Postawa ucznia:

– sumienność nauce

– przygotowanie do zajęć

– opanowanie teorii

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu;

– nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowywany do zajęć;

-nie odrabia zadanych prac domowych;

– świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– powinien być przygotowany do wszystkich lekcji (przynosząc potrzebne materiały) oraz

z pomocą nauczyciela wykonywać proste ćwiczenia;

–  uczestniczyć w zabawach;

– wyjaśnić najważniejsze terminy;

– potrafi wymienić kilku wybitnych polskich artystów.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

–  powinien przyswoić podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności;

-bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji;

-stara się utrzymać  porządek w miejscu pracy;

– oddaje większość  zadanych prac praktycznych;

-posługuje się  wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe, proste techniki plastyczne;

-powinien samodzielnie wykonywać  łatwe ćwiczenia i uczestniczyć w zabawach;

– współpracować w grupie i podejmować próby twórczości plastycznej;

– umie podać nazwiska kilku wybitnych polskich twórców.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą  wiedzę i umiejętności;

-zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę  swojego miejsca pracy;

-prawidłowo posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy;

-przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych;

-wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach;

– świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne;

– wymienia też nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych;

– samodzielnie próbuje analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki wyrażać własne opinie na ich temat.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

– powinien opanować i wykorzystywać w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności;

– ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje zdanie;

 -korzysta z różnorodnych źródeł informacji w przygotowywaniu dodatkowych wiadomości,

a także uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią;

– wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością;

– umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera techniki do tematu pracy;

– podaje też nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie;

-analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

–  powinien przejawiać  szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent;

– wykazywać dużą znajomość  treści poza programowych oraz zaangażowanie i twórczą inicjatywę  w działaniach grupowych;

– ponadto bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu;

-twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z technikami plastycznymi;

-potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości.

 -analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną.

 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. IV-VI:

 

RZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV – V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906 z późniejszymi zmianami)

 – Szkolny System Oceniania – Podstawę programową z zajęć komputerowych

– Realizowany materiał wg „Programu nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej

Lekcje z komputerem II etap kształcenia” oraz „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej

 

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE

1.Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń

 i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

 1. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
 3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
 4. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także

do rozwijania zainteresowań.

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

Na zajęciach komputerowych ocenie podlegają:

– styl pracy ucznia podczas lekcji i stopień jego zaangażowania w wykonywanie zadań;

 – efektywność i sposób pracy przy komputerze;

– umiejętność doboru narzędzia do realizowanego zadania;

– radzenie sobie z wykonywanym ćwiczeniem – poprawność jego wykonania;

– stopień biegłości w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem;

– ogólny wynik wykonanej pracy;

 – estetyczny wygląd wykonanej pracy;

– zapisanie wykonanej pracy we właściwym miejscu na dysku;

– aktywność w trakcie lekcji;

 – przestrzeganie zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu;

 – stopień zaangażowania w realizację projektu;

– sposób przygotowania i zaprezentowania wybranego tematu.

 

 PODSTAWY USTALANIA OCENY

 Przy ustalaniu ocen semestralnych i rocznych nauczyciel bierze pod uwagę zaangażowanie ucznia, przyrost wiedzy i umiejętności. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych .

Obowiązuje skala ocen zgodna ze Szkolnym Systemem Oceniania.

 Uczeń może poprawić ocenę wykonując powtórnie najgorzej ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją (np. w godzinach, kiedy pracownia jest otwarta) lub w domu, jeśli jest taka możliwość i można wierzyć, że będzie pracować samodzielnie.

 

 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe stosuje się zalecenia poradni zawarte w orzeczeniu lub opinii. Uczniowie ci mają prawo do:

– wydłużonego czasu pracy;

 – indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie wykonywania zadań;

 – innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań wykonywanych samodzielnie.

Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności – klasa IV

CELUJ ĄCA

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności w pełni spełniają zakres wymagań określonych programem nauczania:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania informatyki w danej klasie;
 • samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji i zadania dodatkowe;
 • rozwija zainteresowania i uzdolnienia, samodzielnie formułuje wnioski, które potrafi uzasadnić;
 • jest aktywny na lekcjach i pomaga innym;
 • bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny;
 • wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.

BARDZO DOBRA

 Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli opanował zakres wiadomości oraz umiejętności określonych programem nauczania:

 • sprawnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • bezbłędnie wyszczególnia elementy zestawu komputerowego;
 • wyjaśnia zastosowanie pięciu wybranych elementów budowy komputera;
 • wymienia po minimum pięć przykładów urządzeń wejścia i wyjścia;
 • tworzy foldery; samodzielnie zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach;
 • samodzielnie porządkuje swój folder na szkolnym komputerze;
 • wykorzystuje wszystkie funkcje i narzędzia programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku; • potrafi łączyć tekst z obrazem;
 • bezbłędnie wpisuje, edytuje i formatuje tekst, właściwie rozmieszcza tekst i ilustracje na stronie;
 • tworzy notatkę w edytorze tekstu wzbogaconą o zdjęcia z odnośnikami do materiałów multimedialnych w Internecie ;
 • przygotowuje prezentację multimedialną, umieszcza pola tekstowe i elementy graficzne na slajdach, dodaje animacje;
 • korzysta z funkcji zaawansowanych, przenoszenia i kopiowania elementów do obrazu w programie Paint;
 • tworzy staranne prace w programie Paint, dbając o szczegóły rysunku;
 • samodzielnie wykonuje rysunki w programie Paint, korzystając z opcji zwielokrotniania

i przekształcania obiektów,

 • trafnie formułuje zapytania w przeglądarce internetowej oraz wybiera odpowiednie treści

z wyników wyszukiwania;

 • stosuje zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu;
 • zakłada z pomocą nauczyciela konto pocztowe,
 • swobodnie komunikuje się za pomocą e-maili,
 • prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer. DOBRA

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli opanował zakres  wiadomości oraz umiejętności określonych programem nauczania:

 • samodzielnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • zna elementy zestawu komputerowego;
 • wyjaśnia zastosowanie trzech wybranych elementów budowy komputera;
 • wymienia po trzy przykłady urządzeń wejścia i wyjścia;
 • wyjaśnia różnicę między plikiem a folderem;
 • samodzielnie porządkuje swój folder na szkolnym komputerze;
 • zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach, korzystając z niewielkiej pomocy nauczyciela;
 • sprawnie korzysta z wielu narzędzi programu Paint w celu stworzenia rysunku;
 • z niewielką pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem;
 • wpisuje, edytuje i formatuje tekst, z niewielką pomocą nauczyciela rozmieszcza tekst i ilustracje na stronie;
 • tworzy w edytorze tekstu notatkę wzbogaconą o materiały znalezione w Internecie;
 • przygotowuje prezentację multimedialną, dodaje animacje;
 • sprawnie korzysta z wielu narzędzi programu Paint w celu stworzenia rysunku,
 • kopiuje i wkleja fragmenty obrazu do nowego dokumentu programu Paint z zastosowaniem obrotu obiektów,
 • tworzy w programie Paint tekst i wzbogaca go o efekty oraz dodaje do niego tło;
 • wyszukuje konkretne informacje, korzystając z wyszukiwarek internetowych;
 • stosuje podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu; • zakłada z pomocą nauczyciela konto pocztowe;
 • komunikuje się z innymi osobami za pomocą poczty elektronicznej;
 • załącza pliki do e-maili;
 • wskazuje na zastosowanie techniki komputerowej w urządzeniach innych niż omawiane na zajęciach.

DOSTATECZNA

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności:

 • pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • umie nazwać wskazane elementy zestawu komputerowego;
 • wymienia trzy dowolne elementy budowy komputera;
 • wymienia po jednym przykładzie urządzeń wejścia i wyjścia;
 • rozróżnia pliki i foldery;
 • porządkuje (z pomocą nauczyciela) swój folder na szkolnym komputerze;
 • zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach korzystając z pomocy nauczyciela;
 • wykorzystuje podstawowe funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku;
 • z pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem;
 • wpisuje tekst; z pomocą nauczyciela edytuje i formatuje wpisany tekst;
 • tworzy prostą notatkę z wykorzystaniem treści znalezionych w Internecie;
 • przygotowuje prezentację multimedialną, z pomocą nauczyciela dodaje animacje;
 • tworzy rysunki w programie Paint, korzystając z podstawowych narzędzi tego programu;
 • kopiuje fragmenty obrazu i wkleja je do innego obrazu programu Paint;
 • tworzy tekst w programie Paint;
 • potrafi znaleźć część pożądanych informacji, posługując się wyszukiwarką internetową;
 • stosuje podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu;
 • zakłada z pomocą nauczyciela konto pocztowe,
 • pisze e-maile i wysyła je;
 • zna procedurę wstawiania załączników do e-maili;
 • wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na korzyści wynikające z ich zastosowania.

 DOPUSZCZAJ ĄCA

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli przy wydatnej pomocy nauczyciela wykonuje zadania

o niewielkim stopniu trudności:

 • pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • nazywa podstawowe elementy zestawu komputerowego;
 • wymienia dwa dowolne elementy budowy komputera;
 • tworzy foldery we wskazanym przez nauczyciela miejscu na dysku;
 • kopiuje foldery i pliki (przy niewielkiej pomocy nauczyciela);
 • odczytuje wskazany dokument korzystając z pomocy nauczyciela;
 • wykorzystuje podstawowe funkcje programu graficznego przy tworzeniu prostego rysunku;
 • z pomocą nauczyciela wstawia gotowy obraz do tekstu;
 • wpisuje tekst i edytuje go z dużą pomocą nauczyciela;
 • tworzy (przy pomocy nauczyciela) prostą notatkę z wykorzystaniem treści znalezionych

w Internecie;

 • z pomocą nauczyciela przygotowuje schematyczną prezentację na określony temat;
 • tworzy w programie Paint proste rysunki, korzystając z pędzli i kolorów;
 • tworzy w programie Paint rysunki, korzystając z funkcji odbiciu i obrotu wybranego fragmentu obrazu;
 • tworzy prosty tekst w programie Paint;
 • pod nadzorem nauczyciela posługuje się wyszukiwarką internetową;
 • stosuje podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu;
 • zakłada z pomocą nauczyciela konto pocztowe;
 • odczytuje e-maile i odpowiada na nie (z pomocą nauczyciela);
 • wymienia zastosowanie komputera w najbliższym środowisku.

NIEDOSTATECZNA

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.

 

Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności – klasa V

CELUJ ĄCA

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności w pełni spełniają zakres wymagań określonych programem nauczania:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania informatyki w danej klasie;
 • twórczo i samodzielnie wykonuje wszystkie zadania przewidziane programem, wykazuje operatywność w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań trudnych, w nowych sytuacjach;
 • rozwija zainteresowania i uzdolnienia, samodzielnie formułuje wnioski, które potrafi uzasadnić;
 • jest zaangażowany emocjonalnie w pracę grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, motywuje kolegów do pokonywania trudności, szanuje pracę innych;
 • przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia;
 • wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach.

BARDZO DOBRA

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli opanował zakres wiadomości oraz umiejętności określonych programem nauczania:

 • sprawnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • bezbłędnie wyszczególnia elementy zestawu komputerowego;
 • bezbłędnie wykonuje operacje na folderach i plikach; tworzy katalogi i podkatalogi, kopiuje i przenosi pliki między folderami;
 • samodzielnie zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach;
 • bezbłędnie przekształca rysunki i ich fragmenty;
 • wykorzystuje wszystkie funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku;
 • potrafi łączyć tekst z obrazem; • bezbłędnie wpisuje i redaguje tekst, stosuje operacje na blokach tekstu;
 • tworzy i wypełnia tabelę, modyfikuje ją;
 • przygotowuje prezentację na zaproponowany przez siebie temat;
 • korzystając z poleceń języka programowania Logo rysuje figury geometryczne i wypełnia je kolorami;
 • samodzielnie korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych;
 • opracowuje informacje zaczerpnięte z programów multimedialnych i sieci Internet w edytorze tekstu;
 • korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji;
 • zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety;
 • korzysta z poczty elektronicznej, potrafi dodać graficzny załącznik do e-maila;
 • prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer. DOBRA

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli nie opanował całkowicie zakresu wiadomości oraz umiejętności określonych programem nauczania:

 • samodzielnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • zna elementy zestawu komputerowego;
 • wykonuje operacje na folderach i plikach; korzystając z krótkich wskazówek nauczyciela;
 • zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach, korzystając z niewielkiej pomocy nauczyciela;
 • przekształca rysunki i ich fragmenty;
 • wykorzystuje znane funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku;
 • z niewielką pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem;
 • wpisuje i redaguje tekst; z niewielką pomocą nauczyciela stosuje operacje na blokach tekstu;
 • tworzy i wypełnia tabelę;
 • przygotowuje prezentację na zaproponowany przez siebie temat;
 • samodzielnie korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych;
 • opracowuje informacje zaczerpnięte z programów multimedialnych i sieci Internet w edytorze tekstu;
 • korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji;
 • zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety;
 • korzysta z poczty elektronicznej, potrafi dodać załącznik do e-maila;
 • wskazuje na zastosowanie techniki komputerowej w urządzeniach innych niż omawiane na zajęciach.

DOSTATECZNA

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności:

 • pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • umie nazwać wskazane elementy zestawu komputerowego;
 • wykonuje operacje na folderach i plikach przy pomocy nauczyciela;
 • zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach korzystając z pomocy nauczyciela;
 • z pomocą nauczyciela przekształca rysunki i ich fragmenty;
 • wykorzystuje podstawowe funkcje programu graficznego przy tworzeniu własnego rysunku;
 • z pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem;
 • wpisuje i redaguje tekst; z pomocą nauczyciela stosuje operacje na blokach tekstu;
 • z niewielką pomocą nauczyciela tworzy i wypełnia tabelę;
 • z pomocą nauczyciela przygotowuje prezentację na określony temat;
 • korzysta z informacji zawartych w programach multimedialnych;
 • opracowuje informacje zaczerpnięte z programów multimedialnych i sieci Internet w edytorze tekstu, korzystając z pomocy nauczyciela;
 • korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji;
 • zna i stosuje najważniejsze zasady netykiety;
 • korzysta z poczty elektronicznej, z pomocą nauczyciela potrafi dodać graficzny załącznik do e-maila; • wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na korzyści wynikające z ich zastosowania.

 DOPUSZCZAJ ĄCA

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli przy wydatnej pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności:

 • pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • nazywa podstawowe elementy zestawu komputerowego;
 • z pomocą nauczyciela tworzy folder;
 • odczytuje wskazany dokument korzystając z pomocy nauczyciela;
 • z pomocą nauczyciela przekształca rysunki;
 • wykorzystuje podstawowe funkcje programu graficznego przy tworzeniu prostego rysunku;
 • z pomocą nauczyciela wstawia gotowy obraz do tekstu;
 • wpisuje tekst i redaguje go z dużą pomocą nauczyciela; stosuje podstawowe operacje na blokach tekstu;
 • z pomocą nauczyciela wypełnia przygotowaną tabelę danymi;
 • z pomocą nauczyciela przygotowuje schematyczną prezentację na określony temat;
 • pod nadzorem nauczyciela korzysta z programów multimedialnych;
 • przegląda stronę internetową o podanym adresie;
 • zna najważniejsze zasady netykiety;
 • przy pomocy nauczyciela korzysta z poczty elektronicznej;
 • wymienia zastosowanie komputera w najbliższym środowisku.

NIEDOSTATECZNA

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z  ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH uczniów klas VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906 z późniejszymi zmianami)

 – Szkolny System Oceniania – Podstawę programową z zajęć komputerowych

– Realizowany materiał wg „Programu nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej Lekcje z komputerem II etap kształcenia” oraz „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania:

 – przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną w prostych zastosowaniach praktycznych;

– kształtowanie umiejętności korzystania z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy;

 – uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dla ich zdrowia i rozwoju związane z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń i programów komputerowych.

 JAWNOŚĆ OCEN

 Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz, za ich pośrednictwem, rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe stosuje się zalecenia poradni zawarte w orzeczeniu lub opinii. Uczniowie ci mają prawo do:

 – wydłużonego czasu pracy ;

– indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie wykonywania zadań innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań wykonywanych samodzielnie.

 OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

 Na zajęciach z informatyki uczeń oceniany jest w następujących obszarach:

– aktywność w czasie zajęć;

– stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania informatyki oraz wymagań programowych;

 – wiadomości i umiejętności, które uczeń nabył w trakcie samodzielnego zdobywania wiedzy informatycznej;

– stosowanie przez ucznia języka informatycznego – terminów i pojęć w ramach przewidywanych przez program nauczania.

PODSTAWY USTALANIA OCENY

 Ocena osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie:

 – analizy przedstawionych do oceny prac wykonanych samodzielnie lub w zespole – plików komputerowych;

 – obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć (w ocenie uwzględniany jest stopień zaangażowania ucznia w wykonywanie zadań);

 – odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem.

 Przy ustalaniu ocen semestralnych i rocznych nauczyciel bierze pod uwagę zaangażowanie ucznia, przyrost wiedzy i umiejętności. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych.

Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności

CELUJĄCA

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli jego wiedza i umiejętności w pełni spełniają zakres wymagań określonych programem nauczania:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania informatyki w danej klasie;
 • twórczo i samodzielnie wykonuje wszystkie zadania przewidziane programem, wykazuje operatywność w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań trudnych, w nowych sytuacjach;
 • rozwija zainteresowania i uzdolnienia, samodzielnie formułuje wnioski, które potrafi uzasadnić;
 • jest zaangażowany emocjonalnie w pracę grupy, bardzo aktywny i odpowiedzialny, motywuje kolegów do pokonywania trudności, szanuje pracę innych;
 • przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia;
 • wykorzystuje z własnej inicjatywy umiejętności informatyczne na innych lekcjach.

BARDZO DOBRA

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli opanował zakres wiadomości oraz umiejętności określonych programem nauczania:

 • sprawnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • bezbłędnie wyszczególnia elementy zestawu komputerowego;
 • bezbłędnie wykonuje operacje na folderach i plikach; tworzy katalogi i podkatalogi, kopiuje

 i przenosi pliki między folderami;

 • samodzielnie zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach;
 • bezbłędnie przekształca rysunki i ich fragmenty;
 • potrafi łączyć tekst z obrazem;
 • bezbłędnie wpisuje i redaguje tekst, stosuje operacje na blokach tekstu;
 • bezbłędnie umieszcza tekst w kolumnach;
 • wprowadza i formatuje dane w arkuszu kalkulacyjnym;
 • potrafi zaplanować obliczenia w arkuszu, wykorzystując do tego formuły;
 • tworzy różne rodzaje wykresów dla danych z tabeli;
 • przygotowuje prezentację na zaproponowany przez siebie temat;
 • opracowuje informacje zaczerpnięte z sieci Internet w edytorze tekstu;
 • korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji;
 • potrafi założyć własne konto e-mailowe i samodzielnie wysłać pocztą elektroniczną list

 z załącznikiem;

 • prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer. DOBRA

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli  opanował zakres wiadomości oraz umiejętności określonych programem  nauczania:

 • samodzielnie rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • zna elementy zestawu komputerowego;
 • wykonuje operacje na folderach i plikach; korzystając z krótkich wskazówek nauczyciela;
 • zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach, korzystając z niewielkiej pomocy nauczyciela;
 • przekształca rysunki i ich fragmenty;
 • z niewielką pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem;
 • wpisuje i redaguje tekst; z niewielką pomocą nauczyciela stosuje operacje na blokach tekstu;
 • umieszcza tekst w kolumnach;
 • wprowadza i formatuje dane w arkuszu kalkulacyjnym;
 • przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonuje obliczenia w arkuszu, wykorzystując do tego formuły;
 • tworzy wykres dla danych z tabeli;
 • przygotowuje prezentację na zaproponowany przez siebie temat;
 • opracowuje informacje zaczerpnięte z sieci Internet w edytorze tekstu;
 • korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji;
 • potrafi założyć własne konto e-mailowe i wysłać pocztą elektroniczną list z załącznikiem korzystając przy tym z niewielkiej pomocy nauczyciela;
 • wskazuje na zastosowanie techniki komputerowej w urządzeniach innych niż omawiane na zajęciach.

DOSTATECZNA

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności:

 • pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • umie nazwać wskazane elementy zestawu komputerowego;
 • wykonuje operacje na folderach i plikach przy pomocy nauczyciela;
 • zapisuje i odczytuje dokumenty w określonych folderach korzystając z pomocy nauczyciela;
 • z pomocą nauczyciela przekształca rysunki i ich fragmenty;
 • z pomocą nauczyciela łączy tekst z obrazem;
 • wpisuje i redaguje tekst; z pomocą nauczyciela stosuje operacje na blokach tekstu;
 • z niewielką pomocą nauczyciela umieszcza tekst w kolumnach;
 • wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego;
 • z pomocą nauczyciela wykonuje obliczenia w arkuszu;
 • tworzy wykres dla danych z tabeli, korzystając z pomocy nauczyciela;
 • z pomocą nauczyciela przygotowuje prezentację na określony temat;
 • opracowuje informacje zaczerpnięte z sieci Internet w edytorze tekstu, korzystając z pomocy nauczyciela;
 • korzysta z przeglądarki internetowej do wyszukiwania informacji;
 • potrafi założyć własne konto e-mailowe i wysłać pocztą elektroniczną list korzystając z pomocy nauczyciela;
 • wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na korzyści wynikające z ich zastosowania.

 DOPUSZCZAJ ĄCA

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli przy wydatnej pomocy nauczyciela wykonuje zadania

o niewielkim stopniu trudności:

 • pod nadzorem nauczyciela rozpoczyna i kończy pracę z komputerem;
 • nazywa podstawowe elementy zestawu komputerowego;
 • z pomocą nauczyciela tworzy folder;
 • odczytuje wskazany dokument korzystając z pomocy nauczyciela;
 • z pomocą nauczyciela przekształca rysunki;
 • z pomocą nauczyciela wstawia gotowy obraz do tekstu;
 • wpisuje tekst i redaguje go z dużą pomocą nauczyciela; stosuje podstawowe operacje na blokach tekstu;
 • z pomocą nauczyciela umieszcza tekst w kolumnach;
 • z dużą pomocą nauczyciela wypełnia komórki arkusza liczbami i napisami oraz wykonuje na wprowadzonych danych najprostsze operacje (np. sumowanie);
 • tworzy wykres dla danych z arkusza, korzystając z pomocy nauczyciela;
 • z pomocą nauczyciela przygotowuje schematyczną prezentację na określony temat;
 • przegląda stronę internetową o podanym adresie;
 • wymienia zastosowanie komputera w najbliższym środowisku.

 NIEDOSTATECZNA

 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nawet przy pomocy nauczyciela nie próbuje rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.