Szkolny Program Wychowawczy

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W PORĘBIE ŻEGOTY

SPIS TREŚCI:

I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego.
II. Misja szkoły.
III. Model absolwenta.
IV. Wartości wychowawcze.
V. Priorytety szkoły.
VI. Założenia programu.
VII. Cele wychowawcze szkoły.
VIII. Cele szczegółowe. Zadania i formy realizacji.
IX. Struktura oddziaływań wychowawczych
X. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej.
XI. Propozycje ramowej tematyki działań wychowawczych:
– w klasach I – III
– w klasach IV – VI
XII. Ewaluacja.

I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące dokumenty:
Konstytucja RP art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1
Ustawa o Systemie Oświaty art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40
Karta Nauczyciela art. 6
Podstawa Programowa – Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r.
Statut szkoły
Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka

II. MISJA SZKOŁY:

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie spotykają się uczniowie, nauczyciele i rodzice, aby poznać i budować wspólny świat oparty na przyjętych, w toku wspólnej dyskusji wartościach:

MIŁOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, MĄDROŚCI.

III. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Uczeń naszej szkoły zna otaczający go świat.
Potrafi biegle porozumiewać się w ojczystym języku: w mowie i w piśmie.
Jest wyposażony w wiadomości i umiejętności umożliwiające mu kontynuowanie z sukcesem i satysfakcją nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.
Stosuje posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu nowych problemów.
Poznał bogactwo dziedzictwa narodowego na tle kultury europejskiej.
Potrafi wyznaczyć sobie cel działania i dążyć do jego realizacji w zgodzie z przyjętą hierarchią wartości.
Umie uzyskiwać wiedzę z różnych źródeł, zna podstawy technologii komputerowej.
Zna swoją wartość i rozwija swoje zainteresowania.
Współpracuje z innymi.
Prowadzi zdrowy i aktywny tryb życia.
Zna swoje miejsce i rolę innych osób w życiu społecznym i rodzinnym.
Radzi sobie ze stresem.
Jest asertywny.
Jest kulturalny i odpowiedzialny.
Dba o swoje zdrowie i otoczenie.

IV. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE :

-poszanowanie wartości i godności ludzkiej;
-aktywne działania na rzecz klasy, szkoły;
-uczciwość, szczerość;
-prawdomówność;
-sprawiedliwość;
-szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej;
-wrażliwość na piękno przyrody ojczystej;
-ogólnoludzkie normy i wartości religijne;
-doskonalenie własnej osoby;
-kierowanie się własnym sumieniem;
-pomoc potrzebującym;
-umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności;
-inicjatywa;
-rzetelność i odpowiedzialność;
-zdrowy styl życia;
-wykształcenie i nauka.

V. PRIORYTETY SZKOŁY

• Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.
• Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy.
• Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej.
• Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym
środowisku.
• Szkoła przygotowuje do życia w społeczeństwie.
• Szkoła kształci pozytywne postawy moralne i dba o rozwój duchowy.
• Szkoła dba o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów.
• Szkoła rozwija potencjał intelektualny ucznia oraz dba o jego rozwój emocjonalny.

VI. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Porębie Żegoty jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły, oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów szkoły.

VII. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY ( CELE GŁÓWNE):

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze
intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
2. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.
3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do
uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.

VIII. CELE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI

Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości ( w wymiarze
intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

CELE SZCZEGÓŁOWE:
– przygotowanie uczniów do wejścia w świat poprzez aktywność intelektualną,
edukację multimedialną, naukę języków obcych;
– umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań;
– dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz każdych drobnych
zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej
wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych;
– indywidualna praca z uczniami napotykającymi na trudności w nauce;
– kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych, religijnych i rodzinnych.

ZADANIA:
• rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy,
dobra i piękna w świecie;
• kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
• opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka;
• stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego;
• pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym
wykorzystaniu;
• kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji.

FORMY REALIZACJI:
• organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych;
• indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach dydaktyczno –
wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów;
• udział w różnych formach imprez klasowych , szkolnych i środowiskowych;
• prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci);
• współpraca z rodzicami;
• zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze i rewalidacyjne;
• gimnastyka korekcyjna;
• koła zainteresowań.

Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
– kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości;
– przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych;
– kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi;
– tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole –  wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
– kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań.
– przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami;
– integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność;
– włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły;
– kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych;
– kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci;
– zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych.

ZADANIA:
·   przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;
·   umacnianie więzi z regionem:
·   stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie, świata i innych ludzi;
·   wdrażanie pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność;
·   uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych;
·   pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie ze stresem;
·   wdrażanie postaw asertywnych;
·   kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata;
·   zapoznanie uczniów z historią regionu i kształtowanie postaw patriotycznych;
·   kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz wykazania się odwagą cywilną i gotowością do ponoszenia konsekwencji popełnionych błędów;
·   pomoc w poszukiwaniu drogą rzetelnej pracy celów życiowych i własnego miejsca w świecie.

FORMY REALIZACJI:
·   działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych;
·   zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli;
·   zebrania z rodzicami;
·   konsultacje indywidualne;
·   organizacja pomocy koleżeńskiej;
·   wycieczki klasowe;
·   udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych;
·   udział w akcjach humanitarnych;
·   organizacja i udział w imprezach sportowych.

Zapewnienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy i wypowiadania się;
– pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez poznanie techniki nowego uczenia się;
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
– zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji, czyli oduczania się negatywnych i antyspołecznych zachowań;
– kształtowanie umiejętności dokonywania analizy, syntezy i selekcji.

ZADANIA:

·   tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego;
·   uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie;
·   stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności                    i zainteresowań;
·   stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej;
·   kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych;
·   realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego;
·   stwarzanie sytuacji wychowawczych, umożliwiających stosowanie postaw asertywnych;
·   wdrażanie zasad savoir – vivre;
·   umożliwienie uczniom nauki języków obcych;
·   doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągnięcia sukcesu w gimnazjum;

FORMY REALIZACJI:

·   konkursy przedmiotowe artystyczne i olimpiady;
·   indywidualizacja pracy szkolnej i domowej;
·   zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zespoły korekcyjno-kompensacyjne, zespoły wyrównawcze i gimnastyka korekcyjna;
·   zajęcia komputerowe w klasach IV – VI;
·   zajęcia pozalekcyjne w ramach koła informatycznego;
·   korzystanie z Internetu;
·   akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe;
·   ścieżka prozdrowotna;
·   spotkania z pielęgniarką szkolną;
·   programy profilaktyczne;
·   spotkania z policjantem (pogadanki, filmy);
·   przygotowania do egzaminu na kartę rowerową;
·   imprezy klasowe szkolne i środowiskowe.

IX. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH:

Rada Pedagogiczna:
·   Ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, które padły ofiarą przestępczości.
·   Ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby).
·   W sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia.
·   Współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci, szczególnie z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo (biednych).
·   Poprzez prowadzone działania wychowawcze, kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji, wynikających czynów karalnych.

Dyrekcja:
·   Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy szkoły.
·   Współpracuje z samorządem uczniowskim.
·   Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymania uczucia poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
·   Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
·   Ma obowiązek organizowania spotkań dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych.

Nauczyciele:
·   Powinni proponować pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole.
·   Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego.
·   Mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi, czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby).
·   Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, lub zdolności, zainteresowania.
·   Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
·   Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
·   Odpowiadają za życie zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć lekcyjnych             i pozalekcyjnych, w czasie wycieczek, wyjść, imprez i uroczystości organizowanych przez szkołę.
·   Uczą poszukiwania, porządkowania o wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
·   Uczą zastosowania wiedzy w praktyce.
·   Stwarzają sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
·   Swoją postawą dążą do tego, aby być autorytetem, doradcą i przewodnikiem.

Wychowawcy klas:
·   Wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach pedagogizację rodziców.
·   Dążą w swojej pracy do integracji zespołu szkolnego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów – również nieakceptowanych.
·   Wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej          i materialnej dla uczniów.
·   Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności stwarzają warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
·   Poznają warunki życia i warunki swoich wychowanków.
·   Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej.
·   Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces, poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości.
·   Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu.
·   Realizują w toku pracy treści programowe programu wychowawczego szkoły.
·   Wspierają uczniów w poszukiwaniu dobrej drogi ich rozwoju.
·   Wspierają rodziców w procesie wychowania.
·   Pomagają rozwiązywać trudne problemy.

Rodzice:
·   Powinni zadbać o właściwą formę spędzania wolnego czasu przez uczniów, proponować    im pozytywne formy wypoczynku, dostępne w szkole i poza szkołą.
·   Mają prawa do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie  i szkole.
·   Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
·   Mają możliwość uzyskiwania informacji o bieżących sprawach dotyczących dziecka na:
a. zebraniach ogólnych i klasowych,
b. konsultacjach z wychowawcą, nauczycielami – w wyznaczonych terminach (tzw. dni wolne),
c. konsultacjach z dyrektorem w wyznaczonych terminach,
d. konsultacjach z pedagogiem, nauczycielami świetlicy i biblioteki.

Rada Rodziców:
·   Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania, wspierające proces wychowawczy szkoły.
·   Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.
·   Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.
·   Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

Samorząd Uczniowski:
·   Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
·   Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.
·   Propaguje ideę samorządności oraz ideę demokracji.
·   Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
·   Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycje.
·   Wyraża – za pośrednictwem swojego opiekuna – opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

X. NORMY ZACHOWANIA UCZNIÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:

Uczniowie:
1. Zawsze są przygotowani do lekcji:
– przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory,
– systematycznie odrabiają prace domowe,
– nie spóźniają się na lekcje,
– w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności.

2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem:
– w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły,
– odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem,
– używają słów proszę, dziękuję, przepraszam,
– dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi starszego i kolegi,
– pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym,
– są tolerancyjni wobec innych,
– uznają czyjąś inność (np. okulary, tusza, wzrost),
– nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów.

3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej:
– nie biją innych,
– nie namawiają do bicia,
– nie wyłudzają pieniędzy,
– nie wyśmiewają, nie przedrzeźniają, nie przezywają nikogo,
– nie wykonują samosądów,
– nie osądzają nikogo pochopnie i negatywnie,
– nie wyśmiewają uczniów uczących się dobrze i słabo,
– nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi,
– nie popychają sie,
– nie podkładają nóg kolegom i koleżankom,
– nie obmawiają nikogo,
– nie potępiają nikogo,
– kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią.

4. Swoim zachowaniem, zabawami – nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych:
– szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają narkotyków),
– nie kołyszą się na krzesłach,
– nie grają w piłkę na korytarzu,
– nie siadają na ławkach w klasie,
– nie trzaskają drzwiami,
– podczas przerw nie wychodzą poza teren szkoły,
– nie przesiadują w toalecie,
– nie rzucają kamieniami,
– nie rzucają w nikogo kulami śniegowymi, nie nacierają śniegiem.

5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność oraz zieleń wokół szkoły:
– szanują sprzęt szkolny, tornistry własne i kolegów,
– w szatni biorąc kurtki własne, inne pozostawiają na swoich miejscach i nie przeszukują kieszeni,
– nie piszą po stolikach, szafkach, ścianach, murach, ani żadnych innych miejscach nie przeznaczonych do tego celu,
– szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły i w szkole,
– nie niszczą gazetek,
– nie śmiecą, papiery wrzucają do kosza.

6. Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych.

7. O złym zachowaniu kolegów informują osoby dorosłe.

XI. PROPOZYCJE RAMOWEJ TEMATYKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

W klasach I – III
·   Organizacja zespołu klasowego.
·   Troska o estetykę klasy i szkoły.
·   Postrzeganie siebie i porozumiewanie z rówieśnikami.
·   Troska o bezpieczeństwo i zdrowie.
·   Życie w najbliższym środowisku.
·   Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych.
·   Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę.
·   Troska o rozwój emocjonalny, fizyczny i intelektualny uczniów.

W klasach IV – VI
·   Zachowanie bezpieczeństwa w szkole i poza szkoła – niebezpieczne sytuacje.
·   Poznanie siebie – rozwój emocjonalny i intelektualny ucznia.
·   Dbanie o zdrowie.
·   Zagrożenia wynikające z różnych nałogów.
·   Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe w regionie.
·   Ja i moja rodzina.
·   Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji – agresja.
·   Uczniowie niepełnosprawni w szkole.

XII. EWALUACJA PROGRAMU:

Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku.

FORMY EWALUACJI:
– obserwacja (wychowawcy klas)
– ankiety dla uczniów,
– ankiety dla rodziców,
– wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców)
– rozmowy z rodzicami,
– analiza dokumentów,
– obserwacja i ocena zachowań.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I –III
CELE:
1.Organizacja zespołu klasowego
ZADANIA
1. Integracja zespołu klasowego „Poznajemy się przez zabawę i naukę”.
2. Poznanie praw i obowiązków ucznia.
3. Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie.
FORMY REALZACJI
·       organizacja wycieczek
·       dramy
·       uroczystości klasowe i szkolne
·       organizacja dyżurów klasowych
·       wybory do samorządu klasowego i szkolnego
·       opracowanie regulaminu klasowego
ODPOWIEDZIALNI
– wychowawca
– wychowawca
– opiekun samorządu uczniowskiego
– wychowawca

2.Troska o estetykę klasy i szkoły
ZADANIA
1.Dostosowanie sprzętu do potrzeb ucznia.
2.Wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy.
FORMY REALZACJI
·       diagnoza pielęgniarska (pomiar uczniów)
·       przygotowanie gazetek tematycznych w klasach
·       utrzymanie porządku w klasie, szkole i wokół szkoły.
ODPOWIEDZIALNI
– pielęgniarka
– wychowawcy
– uczniowie, nauczyciele,
– obsługa szkoły
3.Postrzeganie siebie i porozumiewanie z rówieśnikami
ZADANIA
1.Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie.
2.Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka.
3.Kształtowaqnie umiejętności i samooceny.
4.Uświadomienie czym w życiu jest miłość, przyjaźń, szacunek, tolerancja.
5.Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia.

FORMY REALZACJI
·       dramy
·       udział w przedstawieniach i inscenizacjach
·       praca grupowa
·       stosowanie zwrotów grzecznościowych
·       praca w grupach
·       wspólne rozwiązywanie konfliktów
·       pogadanki
·       autoprezentacja prac plastycznych i technicznych, samokontrola
·       samoocena w czasie zajęć
·       inscenizacje
·       przedstawienia
·       spektakle i filmy profilaktyczne
·       drama
·       pogadanki
·       gazetki tematyczne
·       pogadanki
·       drama
·       literatura
·       filmy edukacyjne

ODPOWIEDZIALNI
– nauczyciele
– uczniowie
– nauczyciele
– nauczyciele
–  pedagog szkolny

4.Troska o bezpieczeństwo i zdrowie
ZADANIA
1.Zachowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
2.Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w różnych porach roku.
3.Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.
4.Użwiadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami i nałogów.
5.Promocja zdrowego stylu życia.
6.Ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

FORMY REALZACJI
·       pogadanki
·       nauka wierszy i piosenki
·       spotkanie z przedstawicielami policji
·       apele
·       komputerowe programy edukacyjne „Klik- wychowanie komunikacyjne”
·       komputerowe programy edukacyjne „Mamo, wiem jak bezpiecznie przechodzi się przez drogę”
·       spotkanie z pielęgniarką szkolną i lekarzem
·       pogadanki
·       dyskusje
·       filmy edukacyjne
·       gazetki tematyczne
·       spotkanie z pielęgniarką szkolną i lekarzem
·       gazetki tematyczne
·       pogadanki
·       filmy edukacyjne
·       pogadanki
·       filmy edukacyjne
·       broszury
·       zajęcia gimnastyki korekcyjnej
·       realizacja programu profilaktycznego „Cukierki”
·       pogadanka
·       filmy edukacyjne
·       gry i zabawy
·       wycieczki, spacery
·       zajęcia gimnastyki korekcyjnej
·       filmy edukacyjne
·       szkolenie z cyklu „Ratujemy i uczymy ratować”
·       zajęcia praktyczne

ODPOWIEDZIALNI
– nauczyciele
– uczniowie
– nauczyciele
– nauczyciele
– pedagog szkolny

5. Życie w najbliższym środowisku
ZADANIA
1.Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, w grupie społecznej i okazywanie szacunku ludziom starszym.
2.Udzielanie pomocy potrzebującym.
3.Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.
4.Dostarczaniwe wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska.
5.Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska i los istot żywych.

FORMY REALZACJI
·       organizacja imprez: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.
·       drama
·       pogadanki
·       literatura dziecięca
·       akcje charytatywne
·       wycieczki
·       wystawy
·       gazetki tematyczne
·       prace plastyczne
·       spotkanie z ciekawymi ludźmi, twórcami ludowymi
·       konkursy
·       przedstawienia
·       apele
·       pogadanki
·       gazetki
·       udział w akcjach „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”
·       wspieranie akcji ekologicznej: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi
ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy
– nauczyciele
– wychowawcy
– nauczyciele
– organizatorzy akcji
– leśniczy

6. Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych
ZADANIA
1.Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych.

FORMY REALZACJI
·      udział w uroczystościach klasowych i szkolnych
·      poznanie dziejów przodków
·      wycieczki

ODPOWIEDZIALNI
– nauczyciele
– wychowawcy

7.Współpracaz rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę
ZADANIA
1.Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.
2.Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.
FORMY REALZACJI
·       spotkanie indywidualne
·       zebrania z rodzicami
·       współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych
·       pedagogizacja rodziców
·       organizowanie opieki i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów
·       współpraca z poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy  Społecznej

ODPOWIEDZIALNI
– nauczyciele
– wychowawcy
– pedagog szkolny

8.Troska o rozwój emocjonalny, fizyczny i intelektualny uczniów

ZADANIA
1.Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju In intelektualnego i fizycznego.

FORMY REALZACJI
·       udział uczniów w zajęciach gimnastyki korekcyjnej
·       prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i formułowanie indywidualnych planów pracy z dziećmi
·       prowadzenie zajęć w ramach zespołów wyrównawczych
·       prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
·       uczestniczenie w zajęciach świetlicowych
·       konsultacje i porady udzielane rodzicom
·       udział w zajęciach pozalekcyjnych
·       konkursy
ODPOWIEDZIALNI
– nauczyciel WF
– pedagog szkolny
– nauczyciele
– wychowawcy
– opiekun świetlicy

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH IV – VI

CELE
1.Zachowanie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą – niebezpieczne sytuacje.

ZADANIA
– zachowanie bezpieczeństwa w drodze do szkoły;
– niebezpieczne miejsca i sytuacje;

FORMY REALIZACJI
Znajomość znaków drogowych:
– wychowanie komunikacyjne;
– filmy edukacyjne;
– pogadanki;
– przestrzeganie zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw;
– eliminowanie hałasu

ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy
– nauczyciel świetlicy
– pedagog szkolny

2.Poznajemy siebie – rozwój emocjonalny i intelektualny ucznia.

ZADANIA
-rozwijanie umiejętności akceptacji siebie;
-jakim człowiekiem chcę być?
-uczucia i reakcje;
-rozwijanie nawyku samokształcenia i stałego doskonalenia;
-rozszerzanie zainteresowań;
-rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa;
-kompensowanie deficytów i braków rozwojowych;
-zagospodarowanie czasu wolnego;
-kształtowanie umiejętności opanowania emocji.

FORMY REALIZACJI
-ekspozycje, wystawy prac plastycznych;
-udział w konkursach i olimpiadach;
-koła zainteresowań;
-koła przedmiotowe;
-realizacji edukacji czytelniczo-medialnej;
-udział w przedstawieniach i inscenizacjach;
-drama;
-praca z uczniem w ramach zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych, korekcyjnych i rewalidacyjnych;
-nauczanie indywidualne ucznia zdolnego.

ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy
– nauczyciel świetlicy
– pedagog szkolny

3.Dbamy o zdrowie.
ZADANIA
-uświadomienie potrzeb troski o ochronę środowiska naturalnego;
-rozpoznawanie swoich potrzeb, przyzwyczajeń i ich wpływ na zdrowie;
-uświadomienie wartości zdrowego trybu życia;
-samodoskonalenie się w zakresie sprawności fizycznej;
-praca nad budowaniem odpowiedzialności za własne zdrowie;
-aktywne spędzanie wolnego czasu

FORMY REALIZACJI
-realizacja edukacji ekologicznej;
-pogadanki, dyskusje;
-spotkanie z pielęgniarką szkolną i z lekarze;
-realizacja programu prozdrowotnego;
-SKS;
-filmy edukacyjne;
-udział w zawodach sportowych;
-organizacja dnia sportu;
-plansze i reklamy;
-gazetki klasowe;
-artykuły prasowe;
-gimnastyka korekcyjna.

ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy
– nauczyciele
– pedagog szkolny
– nauczyciele WF

4.Zagrożenia wynikające z różnych nałogów.
ZADANIA
-uświadomienie uczniom i rodzicom o istotnych zagrożeniach: alkohol, nikotyna, toksykomania;
-uświadomienie zagrożeń wynikających od Internetu, telefonu komórkowego, komputera i telewizji.
ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy klas
– nauczyciele
– pedagog szkolny
– psycholog

5.Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe w regionie.
ZADANIA
-edukacja teatralna klas IV-VI;
-korzystanie z repertuaru teatrów, kin, muzeów i innych ośrodków kultury,
-atrakcyjność mojej miejscowości i jej okolic;
-poznanie obiektów objętych ochroną przyrodniczą, historyczną i krajobrazową;
-rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;
-uczenie właściwego zachowania się wobec symboli narodowych;
-rozwijanie samorządności;
-wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

FORMY REALIZACJI
-wyjazdy do teatru;
-konkursy;
-wycieczki;
-realizacja edukacji regionalnej;
-wyjścia do kina;
-spotkanie z ciekawym człowiekiem regionu;
-wystawy;
-gazetki;
-pogadanki;
-wybory do Samorządu Uczniowskiego;
-pełnienie funkcji w samorządzie klasowym.

ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy klas
– nauczyciele przedmiotowi
– Samorząd Uczniowski
– Opiekun SU

6.Ja i moja rodzina.
ZADANIA
-uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej;
-dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka w rodzinie;
-uświadomienie wartości rodziny;
-podtrzymywanie tradycji rodzinnych.

FORMY REALIZACJI
-wychowanie do życia w rodzinie;
-praca zawodowa naszych rodziców: album, wywiad;
-pogadanki;
-spotkanie z rodzicami;
-drzewo genealogiczne;
-opowiadania;
-organizowanie imprez klasowych.

ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy klas
– wychowanie świetlicy
– nauczyciele
– rodzice

7.Rozwiazywanie problemów i trudnych i trudnych sytuacji.
ZADANIA
-kształtowanie postaw asertywnych – uczymy się odmawiać;
-asertywność jako postawa, dzięki której możemy zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości;
-uczenie poprawnych zachowań obowiązujących w społeczeństwie;
-kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie;
-kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych;
-rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, pracy zespołowej;
-kształtowanie umiejętności akceptacji osób niepełnosprawnych;
-uzmysłowienie roli integracji;
-poszukiwanie sposobów pomagania rówieśnikom.

FORMY REALIZACJI
-zawarcie kontraktu na godzinie wychowawczej;
-ustalenie praw i obowiązków w klasie;
-obowiązki dyżurnego klasowego;
-pogadanki;
-dyskusja na temat koleżeństwa;
-dyskusja na temat tolerancji i wartości religijnych;
-zajęcia warsztatowe;
-udział w klasach charytatywnych.

ODPOWIEDZIALNI
– dyrektor szkoły
– wychowawcy
– pedagog szkolny Samorząd Uczniowski

8.Uczniowie niepełnosprawni w szkole.
ZADANIA
-rozpoznawanie potrzeb dzieci i ich środowiska;
-pedagogizacja rodziców;
-kształtowanie postaw prospołecznych osób niepełnosprawnych do uczniów zdrowych;
-dostosowanie programów do indywidualnych potrzeb dziecka;
-tworzenie indywidualnych programów nauczania;
-zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.

FORMY REALIZACJI
-współpraca z PPP;
-wywiady i indywidualne rozmowy z rodzicami;
– warsztaty;
-włączenie osób niepełnosprawnych życie społeczne szkoły( imprezy, koło zainteresowań);
-opracowanie programów;
-uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, zajęciach rewalidacyjnych i w gimnastyce korekcyjnej.

ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy
– nauczyciele
– pedagog szkolny

Szkolny Program Wychowawczy został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia 13.09.2013r. na lata 2013/14 -2016/17.
Decyzją Rady Pedagogicznej został znowelizowany w dn. 11. 09. 2014r.