Program profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

Szkolny Program Profilaktyki jest skorelowany z Podstawą Programową, Szkolnymi Programami Nauczania, Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym oraz treściami zawartymi w klasowych planach wychowawczych.

Cel główny programu profilaktyki.

Celem głównym niniejszego programu profilaktyki jest przygotowanie uczniów do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Cele szczegółowe programu profilaktyki.

1. Bezpieczeństwo dziecka we szkole, w domu, na ulicy, podczas zabaw.
2. Aktywne formy spędzania wolnego czasu.
3. Koleżeństwo, przyjaźń.
4. Elementy zdrowego stylu życia – właściwe dobieranie diety, aktywność fizyczna.
5. Podejmowanie świadomych decyzji w sprawie używek
( narkotyków, dopalaczy, alkoholu, papierosów, napojów energetyzujących).
6. Rozbudzanie zainteresowania własnym rozwojem i zdrowiem.
7. Zorganizowanie szczególnej opieki dla uczniów, których rodzice przebywają za granicą.
8. Objęcie opieką uczniów z rodzin patologicznych oraz niewydolnych wychowawczo.
9. Sposoby radzenia sobie ze stresem i agresją.
10. Bezpieczeństwo w sieci internetowej.
11. Integracja uczniów z dziećmi niepełnosprawnymi.
12. Wspieranie dziecka sześcioletniego rozpoczynającego naukę w szkole.

Formy i metody realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki.

Program jest realizowany w ciągu całego cyklu kształcenia od klasy pierwszej do klasy szóstej w oparciu o indywidualne i grupowe formy pracy. Realizacja programu odbywa się poprzez następujące strategie:

 • informacyjne
 • edukacyjne
 • alternatywne

INFORMACYJNE – dostarczają wiedzy na temat skutków zachowań ryzykownych poprzez:

 • zajęcia edukacyjne – lekcje przedmiotowe, ścieżki międzyprzedmiotowe,
 • lekcje wychowawcze i lekcje katechezy,
 • spotkania ze specjalistami,
 • apele,
 • konkursy,
 • zajęcia świetlicowe,
 • pogadanki,
 • wykonywanie gazetek i plakatów.

EDUKACYJNE – rozwijają kompetencje społeczne, pozwalają radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych poprzez udział w:

 • zajęciach lekcyjnych,
 • lekcjach wychowawczych,
 • zajęciach świetlicowych,
 • poradnictwie,
 • spotkaniach ze specjalistami.

ALTERNATYWNE – stwarzają możliwości podejmowania przez dzieci działań dających zadowolenie i służących zaspokojeniu potrzeb ważnych dla danego etapu rozwojowego. Umożliwiają podejmowanie nowej, społecznie akceptowanej i sprzyjającej rozwojowi aktywności poprzez:

 • koła zainteresowań,
 • zajęcia świetlicowe,
 • zajęcia pozalekcyjne ( np. wycieczki, spotkania integracyjne ),
 • konkursy.

CEL:

Eliminacja lub minimalizacja zachowań ryzykownych poprzez wzmacnianie czynników chroniących.

 

ZADANIA:

 I. Kształtowanie prawidłowych zachowań uwzględniających system wartości.

FORMY REALIZACJI

1.  Realizacja bloków tematycznych:

 • Grupa i moje w niej miejsce.
 • Moje wartości – co jest dla mnie ważne.
 • Zaczynam się zmieniać – rozwój w okresie adolescencji.
 • Emocje.
 • Zachowania agresywne.
 • Cyber przemoc.

 

SPODZIEWANE EFEKTY

– Zwiększenie integracji klasy i szkoły.
– Świadoma i odpowiedzialna działalność w grupie.

 

UCZEŃ:
– Wie, co jest dla niego i dla kolegów najważniejsze.
– Zna wartość rodziny.
– Akceptuje samego siebie i innych.
– Potrafi wyrażać swoje uczucia. Wie, jak radzić sobie ze swoją złością i lękiem.
– Potrafi radzić sobie z agresją. Wie, czym jest odpowiedzialność za własne działanie.
– Zna zasady i normy korzystania z Internetu

2. Pedagogizacja rodziców na temat:

– Zachowanie agresywne.
– Znaczenie grupy rówieśniczej w okresie dojrzewania.
– Umiejętność wysłuchania dziecka i rozmowa z nim.
– Komputer w życiu dziecka.
– Co rodzic powinien wiedzieć o narkotykach, by w porę uchronić od nich swoje dziecko.
– Jak pomóc dziecku w uczeniu się.

SPODZIEWANE EFEKTY

RODZIC:
– Potrafi właściwie zareagować i pomóc dziecku w trudnej sytuacji.
– Współpracuje z nauczycielami w celu rozwiązania problemu.

UCZEŃ:
– Przynależy do pozytywnych grup.
– Szanuje wartości i autorytety.
– Poszerza zainteresowania i umiejętności.
– Otrzymuje pomoc w osiągnięciu sukcesów.
– Jest wspomagany w swoim rozwoju.

3. Programy alternatywne – angażowanie uczniów w działalność pozytywną: artystyczną, społeczną, sportową.

Oferta zajęć pozalekcyjnych:
a) świetlica
b) zajęcia plastyczne /klasy I – III/
c) gry i zabawy ruchowe
d) zajęcia muzyczne
e) koło sportowe
f) gimnastyka korekcyjna
h) zajęcia w świetlicy szkolnej oraz realizowane w ramach GPRPA / pomoc nauczyciela w odrabianiu lekcji /
i) pomoc koleżeńska
j) zajęcia wyrównawczo- kompensacyjne

SPODZIEWANE EFEKTY

UCZEŃ:
– Ma zagospodarowany czas wolny

ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy,
– nauczyciele,
– pedagog szkolny
– katecheta,
– pielęgniarka,
– opiekunowie świetlicy

II. W zdrowym ciele zdrowy duch.

FORMY REALIZACJI

1. Koło sportowe
Realizacja bloków tematycznych:
–  Bezpieczne dzieciństwo na wsi.
–  Bezpieczna droga do szkoły i do domu.
–  Kultura zdrowotna.
–  Przyczyny i skutki nałogów.

2. Kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń.
Realizacja programów w klasach I – III:
– „Szklanka mleka”
– „Owoce w szkole”
– „Odblaskowa szkoła”
– „Klub Bezpiecznego Puchatka”
Realizacja programów w klasach IV –VI:
– „Odblaskowa szkoła”
Organizowanie owocowych przerw.
Zabawy integracyjne promujące zdrowy styl życia, kl. I – III. (np. z okazji Dnia Dziecka)

3. Ukazanie następstw picia alkoholu i palenia tytoniu oraz zażywania narkotyków i dopalaczy.

4. Znajomość zagrożenia ze strony napojów energetyzujących i innych produktów pobudzających.

5. Kształtowanie sprawności fizycznej, nawyków uprawiania sportu i turystyki.
* „Nie zwalniam się z WF- u”- udział w akcji propagującej sport.

6. Wdrażanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, np. wycieczki, spotkania integracyjne.

7. Zdrowe odżywianie się.
– Udział w programach, spotkaniach i konkursach o tematyce zdrowotnej.

8. Dbanie o prawidłową postawę.

9. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
Programy dotyczące profilaktyki próchnicy:

– „Zuzia” kl. I
– „Doktor Ząbek” kl. II

10. Realizacja programów profilaktycznych:
– „Znajdź właściwe rozwiązanie”, kl. IV – VI.
– „Nie pal przy mnie, proszę”, kl. I – III.
– „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, kl. IV – VI.
„ Trzymaj formę”, kl. IV – VI.

11. Pedagogizacja rodziców.
Tematy:
– Bezpieczne dzieciństwo na wsi.
– Przyczyny sięgania przez młodzież po narkotyki i inne używki.
– Agresja wśród dzieci i młodzież. Jak ją eliminować?
– Co zaproponować dzieciom zamiast komputera?
– Nowe zagrożenia. Śmiercionośna energia, czyli produkty energetyzujące.
Oferta zajęć pozalekcyjnych jak w części pierwszej.

SPODZIEWANE EFEKTY
UCZEŃ:
-Kształtuje właściwe nawyki, troszczy się o zdrowie własne i innych.
-Bierze aktywny udział w realizowanych programach oraz w organizowanych konkursach.
– Umie mówić „NIE”.
– Powstrzymuje się od eksperymentowania z alkoholem, tytoniem, narkotykami, dopalaczami i produktami pobudzającymi.
– Zna skutki biernego palenia.
– Wie, jakie szkody wyrządzają używki w organizmie człowieka i w rodzinie.
– Dba o prawidłową postawę.

ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy,
– nauczyciele,
– pedagog szkolny
– katecheta,
– pielęgniarka,
– opiekunowie świetlicy

III. Jak radzić sobie z udzielaniem pierwszej pomocy, np. oparzeniami, zranieniami, nagłym wypadkiem.

FORMY REALIZACJI

1. Zorganizowanie zajęć pt. „Ratujemy i uczymy ratować” dla uczniów i nauczycieli.
2. Zapoznanie uczniów z regulaminami postępowania na terenie szkoły, podczas wycieczek oraz imprez szkolnych.

SPODZIEWANE EFEKTY
UCZEŃ:
– Potrafi pomóc innym w nagłych wypadkach zagrożenia zdrowia i życia.
– Umie wezwać Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną i Policję.

ODPOWIEDZIALNI
– pielęgniarka,
– wychowawcy

IV. Wzajemnie się rozumiemy- komunikacja w szkole i rodzinie.
FORMY REALIZCJI

1. Sposoby jasnej i skutecznej komunikacji.
2. Komunikacja medialna (telewizja, komputer, Internet, czasopisma).
3. Kształtowanie właściwych relacji nauczyciel – uczeń.
4. Poznanie środowiska uczniowskiego przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego.
5. Współpraca z rodzicami.
6. Współpraca pedagoga szkolnego z MOPS – przynależność do zespołu interwencji kryzysowej.

SPODZIEWANE EFEKTY
UCZEŃ:
– Stosuje w życiu codziennym metody dobrej komunikacji.
– Snuje refleksje nad relacjami z najbliższymi.
– Zna dobre i złe strony mediów.

NAUCZYCIEL:
– Zna środowisko ucznia, pomaga mu w pokonywaniu trudności.
Równoczesne oddziaływanie domu i szkoły na zmianę zachowań uczniów.

ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy,
– nauczyciele,
– pedagog szkolny
– katecheta,
– opiekunowie świetlicy

V. Działania podejmowane wobec uczniów, których rodzice przebywają za granicą lub pochodzą z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych.

FORMY REALIZACJI

1. Pedagogizacja rodziców:
– Zagrożenia płynące z rozstania z dzieckiem.
– Przemoc w rodzinie.

2. Zapewnienie szczególnej opieki dzieciom( zajęcia świetlicowe, indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami).

3.Prelekcja przedstawiciela policji. Pomoc w rozwiązywaniu problemów.

4. Angażowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i projektach unijnych.

SPODZIEWANE EFEKTY
RODZIC:
– Zna uwarunkowania prawne.
– Wie, z jakimi emocjami będzie musiało sobie poradzić jego dziecko.
– Umie pomóc dziecku w rozstaniu.

UCZEŃ:
– Potrafi radzić sobie z własnymi uczuciami i emocjami.
– Wie, jak zachować się w sytuacjach trudnych i do kogo się zwrócić.

ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy,
– nauczyciele,
– pedagog szkolny
– katecheta
VI. Ewaluacja działań.
FORMY REALIZACJI

1. Opracowanie narzędzi i przeprowadzenie badań dotyczących skuteczności programu.
2. Weryfikacja skuteczności.
3. Uaktualnianie Szkolnego Programu Profilaktyki.

SPODZIEWANE EFEKTY
– Wiedza o skuteczności przedsięwziętych działań i korekta dalszych sposobów ewaluacji.
– Uwzględnienie wyników ewaluacji.

ODPOWIEDZIALNI
– wychowawcy,
– nauczyciele,
– pedagog szkolny,
– opiekunowie świetlicy

W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego szkoła współpracuje z różnymi organizacjami wspierającymi dzieci i młodzież. Są to:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
– Urząd Miejski
– Pielęgniarka szkolna
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
– Policja
– Straż Pożarna
– Nadleśnictwo
– Samorządowy Ośrodek Kultury
– Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
– Stowarzyszenie na rzecz Poręby
– Biblioteka Publiczna
– KRUS
– Sołtys
– Sanepid

Sposoby ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki:
– ankieta socjometryczna w klasach,
– obserwacja,
– ankieta dla rodziców,
– porównywanie agresywnych zachowań wśród uczniów w poszczególnych miesiącach w oparciu o zeszyty uwag oraz rozmowy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym,
– wystawienie prac konkursowych powstałych w trakcie realizacji programu, np. na Pikniku Rodzinnym.

Szkolny Program Profilaktyki został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia 13.09.2013r. na lata 2013/14 -2016/17.
Decyzją Rady Pedagogicznej został znowelizowany w dn. 11. 09. 2014r.