Aktualności

Świąteczny Konkurs Plastyczny

Zapraszamy dzieci do udziału w Konkursie Plastycznym

 Tradycyjna regionalna ozdoba choinkowa.

Termin składania prac- 5 grudnia 2016 roku.

Prace należy składać do p. R. Chodackiej i p. J. Szlachetki.

Ogłoszenie

Informujemy, że zakończył się nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Intendent w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty.
W terminie wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymogi formalne. Po rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna pozytywnie oceniła kandydata.
Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Intendent w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty do wglądu w sekretariacie szkoły.

Zabłyśnij

Zapraszamy na BIEG PORĘBSKI oraz IMPREZĘ PLENEROWĄ pt.: „ZABŁYŚNIJ!”

22 października 2016r. (sobota)

Rejestracja

IMPREZA pt.: „ZABŁYŚNIJ!”

Wśród degustacji potraw i zabaw:

 • zawody sportowe pod hasłem: „Rzuć światłem” – bieg na dystansie 5 km i 10 km – KONKURS NA PRZEBRANIE ODBLASKOWE (10.00); 
 • Gra miejska z elementami BRD (12.00);
 • warsztaty rzemieślnicze: „Wokół odblasków”;
 • Mecz piłkarski „Odblaskowi vs Kontrastowi”(13.00);
 • Pokaz mody odblaskowej – podsumowanie konkursu szkolnego;
 • zumba – integracyjne zajęcia z udziałem wszystkich uczestników imprezy;
 • Imprezie towarzyszyć będą pokazy konne; wozić nas będą konie, motory i kłady,
 • Malowanie twarzy, baloniki kreatywne, warkoczyki etc. 

Spotkanie

W piątek 23. 09. 2016 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie trójek klasowych i wszystkich Przyjaciół Szkoły. 

Tematem zebrania będzie:

 • „Bieg Porębski”
 • promocja szkoły

                                                         Serdecznie zapraszają:

                                                         Dyrektor i Rada Rodziców             

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INTENDENTA

 

Na podstawie Ustawy o pracownikach samorządowych, z dnia 21.11.2008r. (Dz. U. z 2016r., poz. 92)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porębie Żegoty

ogłasza nabór na wolne stanowisko intendent – wymiar 1/4 etatu.

Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego,

Poręba Żegoty, ul. Szembeków 24, 32-566 Alwernia,

tel.12 283 10 35,  email: spporebaz@alwernia.pl,

adres strony internetowej: sp-porebazegoty.pl

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie (preferowane wykształcenie gastronomiczne lub ekonomiczne),
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 3. doświadczenie w pracy w urzędzie lub jednostkach oświatowych, w tym na pokrewnych stanowiskach, powyżej dwóch lat,
 4. redagowanie pism, interpretacja przepisów prawa,
 5. obsługa komputera (programy do obsługi stołówki szkolnej, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, internet),
 6. znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP,
 7. znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości
  i przepisów dotyczących gospodarki magazynowej,
 8. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad żywienia,
 2. znajomość podstawowych przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 3. samodzielność podejmowania decyzji,
 4. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 5. odpowiedzialność za realizację zadań, rzetelność, umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:

 1. zaopatrywanie kuchni szkolnej w żywność, środki czystości, niezbędny sprzęt,
 2. opracowywanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi,
 3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji magazynowo – księgowej oraz sanitarnej wg zasad HACCP,
 4. naliczanie i rozliczanie odpłatności za żywienie zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz innych kosztów utrzymania stołówki szkolnej,
 5. nadzór nad funkcjonowaniem kuchni, dbałość o zachowanie czystości na terenie stołówki szkolnej.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia,
 6. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 7. kopie świadectw pracy,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych
 9. oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
 10. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z 1997 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane
  z ogłoszonym naborem (do pobrania)

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od 13 września 2016         do 23 września 2016 r. do godz. 1400 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Porębie Żegoty. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko intendenta”, imię i nazwisko, adres i telefon składającego ofertę lub przesłać pocztą na adres szkoły.

Informacje dodatkowe:

Informuję, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się w drodze jawnego naboru. W celu realizacji tej zasady, zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane po ukazaniu się ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  zgłaszającego wolne stanowisko – Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Porębie Żegoty.  

O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oryginały kopii wymaganych dokumentów należy okazać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej w Porębie Żegoty.

Dokumentacja kandydatów niezakwalifikowanych będzie do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Porębie Żegoty w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna
Książki do edukacji wczesnoszkolnej i do j. angielskiego dziecko otrzymuje w szkole.

Religia
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa red.ks.T.Panuś, ks.A.Kielian, A. Berski
Wyd. św. Stanisława Kraków

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna
Książki do edukacji wczesnoszkolnej i do j. angielskiego dziecko otrzymuje w szkole

Religia
Kochamy Pana Jezusa red. Ks. T.Panuś, ks. A. Kielin, A. Berski Wyd. św. Stanisława Kraków

Klasa III
Edukacja wczesnoszkolna
Książki do edukacji wczesnoszkolnej i do j. angielskiego dziecko otrzymuje w szkole

J. angielski
New Sparks 3 PLUS Workbook (zeszyt ćwiczeń), P.A.Davies, C.Graham OXFORD

Religia
Przyjmujemy Pana Jezusa
red. Ks. T.Panuś, ks. A. Kielin, A. Berski

Wyd. św. Stanisława Kraków

Klasa IV

Książki i ćwiczenia zamawia szkoła z wyjątkiem religii.

Religia
Słucham Pana Boga , red. ks.T.Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski Wyd.św. Stanisława BM
Kraków 2012

Klasa V
Książki i ćwiczenia zamawia szkoła z wyjątkiem religii.

Religia
„Wierzymy w Pana Boga|”
Red.ks.Tadeusz Panaś , ks. A. Kielian

Wyd. św. Stanisława

Klasa VI
Język polski
„Teraz polski”- podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego”+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era
Historia
„Wczoraj i dziś” podręcznik – G. Wojciechowski+ zeszyty ćwiczeń 1i2 Tomasz Maćkowski

Nowa Era
Język
angielski
Steps in English 2 + ćwiczenia / pomarańczowa/ T.Falla, P. Davies

OXFORD
Matematyka
Matematyka z kluczem –podręcznik 1,2 + dwa zeszyty ćwiczeń
Braun, Mańkowski, Paszyńska
Nowa Era

Przyroda

Podręcznik do przyrody klasa VI – ten sam, który był w roku szkolnym 2015/2016„Tajemnice przyrody” Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, H. KowalczykĆwiczenia do podręcznika część 1 i 2

Autorzy: Dominik Marszał, Monika Mochnacz, Joanna Stawar, Małgorzata Mańska, Maria Marko- Worłowska

Nowa Era

Technika

Technika – obowiązuje podręcznik zakupiony w klasie IV

Nowa Era

Muzyka
„Muzyczny świat” Podręcznik kl. VI ćwiczenia Teresa Wójcik

MAC EDUKACJA

Informatyka
„Lubię to”- zbiór zadań do zajęć komputerowych klasa 4-6
CZARNY KRUK

Plastyka

„Do dzieła” J. Lukas / obowiązuje podręcznik zakupiony w klasie IV

Religia „W Kościele umacniamy wiarę”

Red.ks.Tadeusz Panaś , ks. A. Kielian
Wyd.św. Stanisława

Wyniki Sprawdzianu szóstoklasisty

5 kwietnia uczniowie szóstej klasy przystąpili do Sprawdzianu Szóstoklasisty. Cała „jedenastka” spisała się wspaniale! 

Gratulujemy!

 

Zapisy do Oddziału Przedszkolnego

Ogłaszamy zapisy do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Porębie Żegoty na rok szkolny 2016/2017.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola odbywać się będzie w terminie
od 14 do 31 marca 2016 r. do godz. 15:00.

Formularze dostępne w sekretariacie szkoły.

 

Przyjmowanie wniosków do klas pierwszych:

01.04.2016r.- 15.04.2016r. do godz.15°°

Formularze dostępne w sekretariacie szkoły.

23.03.2016 – skrócone lekcje

W środę 23. 03. 2016r. lekcje będą skrócone:

8:00 – 8:35
8:40 – 9:15
9:25 – 10:00
10:05 – 10:40
10:55 – 11:30
11:55 – 12:10
12:15 – 12:50

Świetlica czynna do godziny 13:00.

„Zabłyśnij” – impreza plenerowa

Celem naszej akcji jest promowanie noszenia odblasków na drodze.

W programie:

zawody sportowe: bieg na 5 km
mecz piłki nożnej „Odblaskowi- kontrastowi”
wręczenie nagród w konkursie ” Odblaski”
gra miejska
konkurs chleba
warsztaty bębniarskie
pokaz mody odblaskowej
występy wokalne młodych artystów
przejażdżki na koniach, motorach
pieczone ziemniaki

Pogoda dopisała. Wszyscy bawiliśmy się wspaniale.

Szczególne podziękoania dla wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia! W albumie fotograficznym można obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia.

1 13 14 15